Politikk

Naturvernforbundet kreve at hogst av naturskog må stanses

Foto: Tor Bjarne Christensen
Naturskog eller gammelskog inneholder en stor andel eldre og også døde trær. Svært mange arter av sopp, lav, moser, planter, insekter og andre dyr trenger nettopp et slikt miljø for å trives.

Naturskog eller gammelskog inneholder en stor andel eldre og også døde trær. Svært mange arter av sopp, lav, moser, planter, insekter og andre dyr trenger nettopp et slikt miljø for å trives.

Ukritisk hogst av naturskog ødelegger leveområdene til en rekke truede og rødlistede arter. Slik skog – til forskjell fra plantede «treplantasjer» – er områder som ikke har vært flatehogd og som kan inneholde en stor andel eldre og også døde trær. Svært mange arter av sopp, lav, moser, planter, insekter og andre dyr trenger nettopp et slikt miljø for å trives.

Risikerer irreversible tap

En stor kartlegging av slike skogområder er i gang, og Naturvernforbundet har bedt om et midlertidig hogstforbud mens kartleggingen pågår.

Men: I går ble det klart at regjeringspartiene ikke vil stanse den pågående flatehogsten i nettopp slik verdifull naturskog.

– Hogst i naturskog medfører irreversible tap av naturverdier, sier Rebecca Biong, som er fagrådgiver for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Overraskende

Flere fagmiljø og forskere påpeker at det å stanse hogsten er et av de viktigste enkelttiltakene for å få til en nødvendig forbedring av den økologiske tilstanden i skogen.

– Derfor er det overraskende at Stortinget sier nei til et forslag fra flere stortingsrepresentanter om å forby all hogst av gjenværende gammelskog/naturskog umiddelbart. Kunnskapsgrunnlaget er så entydig at vi må ta grep for å ta vare på naturskogen, sier Biong.

Hun legger ikke skjul på at hun er skuffet over at Stortinget ikke vil bruke denne muligheten.

Naturvernforbundet har foreslått å midlertidig forby all hogst av gjenværende naturskog i Norge og å kartlegge all slik skog innen utgangen av 2025. Klima- og miljødepartementet (KLD) har satt i gang denne kartleggingen, men den første utgaven av kartet vil hovedsakelig bygges på eksisterende data.

«Feltarbeid er avgjørende for å få full oversikt over verneverdiene i naturskogene. Dette må utføres av kompetent sektoruavhengig personell», påpekte Rødt, SV og MDG da forslaget ble behandlet.

– Klokt å stanse hogst

I høst skal det legges fram en stortingsmelding om natur, som skal sørge for at vi følger målene fra naturavtalen om å stanse naturtapet og vern av 30 prosent av naturen innen 2030.

– Det ville vært klokt av politikerne å vedta hogststans i naturskogen allerede nå. Vi har liten tid om vi skal stanse naturtapet og nå 30 prosent-målet. Her har Stortinget dessverre latt en unik mulighet gå fra seg, sier Rebecca Biong.

Den skogen som har antatt høyest biologisk verdi, er også mest underrepresentert i eksisterende verneområder. Naturvernforbundet mener disse områdene må prioriteres både når det gjelder kartlegging, vern og andre bevaringstiltak.