Politikk

Nittedal kjøper seg opp i bedrift de vil ut av

For noen år siden vedtok kommunestyret at de ville ut av Norasonde. Men nå, nå vil kommunen kjøpe seg ytterligere opp i bedriften….

Under mandagens ekstraordinære formannskapsmøte, fikk politikerne en litt uvanlig sak til behandling. Saken de skulle behandle var om kommunen skulle vise interesse for å kjøpe seg opp i Norasonde AS, en arbeidsmarkedsbedrift med hovedkontor i Lillestrøm.

Norasonde er en ideell sosial entreprenør med over 60 års erfaring. Bedriften jobber med å fremme arbeidsinkludering, utdanning og et bærekraftig samfunn. De tilbyr tjenester til privat og offentlig sektor, blant annet gjennom arbeidsrettede tiltak, utdanning, språkopplæring og HR-tjenester. Bedriften jobber på oppdrag fra NAV, kommuner og næringslivet.

Bedriften eies av en rekke kommuner på Romerike. Akerhus fylkeskommune er også inne på eiersiden, noe også Nittedal er.

Forkjøpsrett

En av eierne, Aurskog-Høland, annonserte nylig at de ville selge seg ut av bedriften. Aurskog-Høland kommune eide 5,25 prosent av aksjene i selskapet. Disse aksjene ble den 19.9. solgt til Lillestrøm kommune for pålydende kr. 165 700. Denne aksjeposten vil også Nittedal kommune ha tak i.

Nå er det slik at aksjeeierne har forkjøpsrett når en aksje skifter eier. Hvis flere vil utøve forkjøpsrett, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer disse aksjeeierne har fra før. Forkjøpsrett må erklæres innen to måneder, det vil si 18.11.23.

Det paradoksale i denne saken er at kommunestyret her i bygda for noen år siden vedtok at man skulle undersøke muligheten for å bli kvitt de aksjene kommunen har per i dag. I tillegg kommer at Norasonde har vedtektsfestet at man ikke kan utdele utbytte. Det følger også av andre bestemmelser at man som såkalt arbeidsmarkedsbedrift ikke kan dele ut utbytte til aksjonærene.

Så hvorfor slik interesse for bedriften?

Verdifull eiendom

Svaret ligger i eiendommen bedriftens hovedkontor ligger på.

Som extraavisen tidligere har skrevet, eier selskapets heleide datterselskap, Norasonde Eiendom AS, Kirkegata 3 i Lillestrøm. Dette er er en attraktiv og sentralt beliggende eiendom i Lillestrøm. I balanseregnskapet (2022) er bokført verdi på eiendommen kr. 105 030 376. Reell verdi er trolig høyere. Riktignok er næringseiendomsmarkedet i dag utfordrende, men det er ikke utenkelig at Kirkegata 3 kan komme til å stige såpass i verdi at en aksjemajoritet i fremtiden vil se på mulighetene for å realisere eiendomsverdiene i selskapet. En slik realisering vil da kunne skje i form av salg av eiendommen. Et slikt salg vil da generere et ekstraordinært overskudd som vil, dersom man opphever det vedtektsfestede forbudet mot utbytte, kunne gi utbytte til aksjonærene.

Men dette blir ren spekulasjon.

Liten innsats kan gi stor gevinst

Som det står i saksfremlegget, som ble lagt frem for formannskapet mandag, kjenner man ikke til at det er interesse blant selskapets aksjonærer for en endring av vedtektene, altså å oppheve det vedtektsfastsatte forbudet mot utdeling av utbytte. Det er heller ikke foretatt noen juridisk utredning av om en slik opphevelse vil være i strid med tiltaksforskriften eller EØS` statsstøtteregler. Dette vil kreve en grundigere juridisk gjennomgang. Kommunedirektørens foreløpige vurdering er at det ikke gjelder et absolutt og evigvarende utbytteforbud.

Likefullt innstilt kommunedirektøren på at Nittedal skulle prøve å få kjøpt aksjeposten, ihvertfall en del av den.

Under debatten la hun frem at Nittedals andel av aksjeposten er 383 aksjer. Forutsatt at Nittedal får disse aksjene til samme pris som Lillestrøm, vil dette kostet kommunen 38.300 kroner. For dette beløpet kan kommunen muligens, dersom det hele slår til, potensielt få del i store underliggende eiendomsverdier.

Formannskapets flertall synes ihvertfall å dele kommunedirektørens optimisme, og stemte for at kommunen skulle utøve sin forkjøpsrett til aksjene.