NyheterPolitikk

Nytt forslag til områdeplan for Varingskollen

Kommunestyret vedtok nylig at boligutvikling i Varingskollen innarbeides i kommuneplanen for området. Dermed må hele planen oppdateres, hvilket krever at saken sendes ut på høring til berørte planer.

Som tidligere meldt, ble det i arbeidet med ny kommuneplan, som områdeplanen for Varingskollen er en del av, meldt inn at en utbygger ønsker å bygge boliger i tilknytning til Varingskollen.

Under behandlingen i kommunestyret ble det vedtatt at boligutvikling i Varingskollen innarbeides som en del av kommuneplanen. Dette får den konsekvens at planprogrammet for området må oppdateres slik at boligutviklingen kan utredes i den videre prosessen.

Formålet med planarbeidet er å avklare ulike interesser knyttet til området, og legge premissene for videre utvikling av bolig, ulike idretter og aktiviteter i Varingskollen. Som en del av dette planarbeidet sendes saken ut på det som kalles høring.

Dette er en høring

Hva er så en «høring»?

Når de fleste av hører uttrykket «høring», så er det ikke unaturlig å tenke seg stort anlagte møter med tv-overføringer, der ulike personer med tilknytning til en sak blir grundig eksaminert – slik vi ser på nyhetssaker fra den amerikanske kongressen.

Som så ofte ellers, så er det ikke slik en høring utføres i lokalpolitikken.

I lokalpolitikken betyr «høring» at en sak legges ut til offentlig ettersyn, der alle som på en eller annen måte føler seg berørt av en sak, kan komme ulike innspill og kommentarer.

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Dette ut i fra at det er avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om framlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Når en sak sendes på høring, settes det en frist for innsendelse av innspill og kommentarer. I denne saken, er fristen satt til 31. mai 2023.

Innspill merkes med saksnummer 20/01311 og sendes enten på mail eller i posten til Nittedal kommune, postboks 63, 1481 Hagan.