Arbeidsliv

Regjeringen stopper nok en streik

Foto: Brage Aronsen
Heller ikke Unio fikk lov til å streike. Tidligere i dag varslet regjeringen at den griper inn med tvungen lønnsnemnd også i arbeidskonflikten mellom Unio og staten.

Etter at regjeringen nylig grep inn i Akademikernes streik med tvungen lønnsnemnd, var det bare spørsmål om tid før de ville gripe inn de Unio-organisertes streik.
I dag tidlig fikk vi svaret. Som grunn for å gripe inn, bruker regjeringen manglende helikopterberedskap i Oslo politidistrikt og kraftig svekket grensekontroll.

– Terskelen for å bruke tvungen lønnsnemnd er, og skal være, høy. Det er partene som har ansvaret for å finne løsninger på arbeidskonflikter. Det har de ikke klart. Vi har fått løpende konsekvensvurderinger av streikeuttaket fra de deler av staten som er rammet. Følgene av streiken innebærer så alvorlige samfunnsmessige konsekvenser at vi nå ikke har noe annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Situasjonen er så alvorlig allerede fra onsdag morgen at tvungen lønnsnemnd er nødvendig.

– Regjeringen skal sikre samfunnets trygghet. Streiken fører til bortfall av helikopterkapasitet. At helikoptrene ikke kan fly, vil kunne få alvorlige og direkte følger for liv og helse. Samtidig vil streikeuttaket medføre at politiets evne til grensekontroll blir betydelig svekket. Det gjør at politiet ikke lenger vil kunne oppfylle den grunnleggende funksjon om lov og orden, og utføre våre internasjonale forpliktelser. Derfor griper vi inn, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Foto: Wikimedia Commons

Helikoptre på bakken

I Oslo politidistrikt tas onsdag ti systemoperatører ved helikoptertjenesten ut i streik. Fem søknader om dispensasjon er sendt, men Politidirektoratet opplyser at de er avslått. Konsekvensen er at helikoptrene ikke kan fly.

Det fører til at Nasjonale bistandsressurser i Oslo politidistrikt vil få en vesentlig lengre responstid på oppdrag utenfor det sentrale Østlandet. Dette er politiets nasjonale ressurs ved terror-, krise og naturhendelser, og er en forutsetning for oppfyllelse av politiets samfunnsoppdrag. Politidirektoratet vurderer at det heller ikke kan erstattes av andre tjenester.

Bortfall av helikoptertjenesten reduserer politiets evne til å håndtere alvorlige hendelser i betydelig grad. Konklusjonen er at dersom helikoptrene ikke kan fly, vil det kunne få alvorlige og direkte følger for liv og helse.

Svekket grensekontroll

Streikeuttaket medfører også at politiets evne til grensekontroll er betydelig svekket. Det fører til at politiet ikke lenger vil kunne utføre sine internasjonale forpliktelser og ikke oppfylle den grunnleggende funksjon om lov og orden.

I Vest politidistrikt er det kun én ansatt ved grensekontrollen som ikke er tatt ut i streik. Dette innebærer at luftgrensen på Flesland enten må stenges eller blir ubetjent.

I Sør-Vest politidistrikt er bemanningen kraftig redusert. I enkelte perioder vil det bety at ingen er på jobb, og uten kapasitet til å gjennomføre minimumskontroll må grensene stenges eller være ubetjente. Det er også lav bemanning i grensekontrollen i Sør-Øst politidistrikt og Øst politidistrikt.

Dette innebærer en økt risiko for at kriminelle og andre trusselaktører kan komme inn til Norge via luft og sjø. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon, med et skjerpet trusselbilde, er det nødvendig med grensekontroll.

Skuffet over regjeringen

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat i en kommentar til regjeringens beslutning om å stoppe den pågående striken.

Guro Lind
Foto: Forskerforbundet

Unio tar regjeringens avgjørelse til etterretning og Unios medlemmer vil være tilbake på jobb så snart som mulig.

– Ingen av våre initiativer i dette lønnsoppgjøret er fulgt opp verken av staten eller regjeringen. Vi møter ingen forståelse for at staten trenger å beholde og rekruttere de med høyere utdanning for å kunne løse oppgavene nå og i framtiden, sier Lind.

Unio gikk ut i streik samen med Akademikerne 24. mai fordi staten og regjeringen ville ta fra Unio tariffavtalen som den samme regjeringen inngikk med Unio og Akademikerne for to år siden.

Søndag stoppet regjeringen Akademikernes streik, onsdag morgen ble Unios streik stoppet.

– For Unio har det vært viktig med forsvarlige streikeuttak som får konsekvenser for arbeidsgiver. Vi har medlemmer i mange kritiske nøkkelposisjoner i staten. Så det er alltid en krevende balansegang, sier Lind.

– Slik vi er blitt møtt av regjeringen og en statsråd som aldri var interessert i å komme oss i møte, var tvungen lønnsnemnd et utfall som ikke kom overraskende. En streik var ikke noe vi ønsket, men noe vi ble presset til fordi regjeringen vil ta fra oss tariffavtalen vår. Men streikeviljen har vært enorm, vi har fått fram budskapet vårt og fått stor støtte for vårt mål: at høyere utdanning må lønne seg, også i staten, sier Lind, og slutter:

– Vi vil fortsette arbeidet for at utdanning skal lønne seg med full kraft, og håper alle statsansatte som er enige med oss blir med på laget.

Følg Extraavisen på facebook!