Politikk

Rødt vil gi 11 millioner mer til Nittedal

Rødt lanserte i dag sitt alternative statsbudsjett. Ikke uventet vil partiet drysse penger over fylker og kommuner – og drøyt 11 millioner av disse ekstra pengene havner i Nittedal.

Ved fremleggelsen av sitt alternative statsbudsjett, gjorde Rødt et poeng av at kommunene er hjertet i vår felles velferd og et av våre viktigste verktøy i kampen mot Forskjells-Norge. Alle skal kunne leve gode liv uansett hvor mange penger du har på konto eller hvor du bor i landet. Derfor er en styrket kommuneøkonomi en av de største satsingene i Rødts alternative statsbudsjett.

Trang økonomi i mange kommuner resulterer ofte i kutt og sentralisering av tjenestene til innbyggerne. Rødt mener at kommunene må settes i stand til å tilby gode tjenester for folk i hele landet. Rødt styrker kommunene med over 9 milliarder kroner, hvorav 3 milliarder er frie inntekter. Rødt har tillit til at kommunene selv vet hva innbyggerne deres trenger mest om det så er flere ansatte i eldreomsorgen, styrke hele laget i skolen eller bygge en ny barnehage.

I dagens priskrise øremerker Rødt midler til å øke sosialhjelpen og styrker bostøtteordninga. Rødt satser på toppet bemanning i barnehagene og finner penger til flere lærere og miljøarbeidere i skolen. Rødt senker innslagspunktet for ressurskrevende tjenester, noe som er viktig for å ivareta innbyggerne som trenger det mest. Rødt bevilger også penger til å styrke kompetansen og kapasiteten om arealforvaltning, natur og friluftsliv i kommunene.

Nittedal får mer

Rødt mener fylkeskommunene spiller en stor rolle i å skape gode lokalsamfunn landet rundt.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier, tannhelsetjenesten, kultur, folkehelsearbeid og videregående opplæring krever betydelig mer penger i årene fremover. Rødt styrker derfor de frie inntektene til fylkeskommunene med 600 millioner kroner. I tillegg foreslås det 1 milliard kroner til å ruste opp fylkesveiene, og innføre gratis hurtigbåter til øysamfunn uten fastlandsforbindelse, og reduserer billettprisene med 50 prosent for øvrige båtruter.

Hva så med Nittedal? Også Nittedal nyter godt av økte overføringer, vel og merke dersom Stortinget følger Rødts budsjettforslag – hvilket vel er tvilsomt.

En ting er øremerkede overføringer fra staten. Vel så viktig er det som i budsjettsammenheng kalles «frie midler». Med «frie midler» mener man i denne sammenheng penger kommunene fritt kan bestemme hva skal brukes til.

Hadde kommet godt med

Går vi inn i Rødts alternative statsbudsjett, ser vi at Nittedal er tilgodesett med 11,2 millioner. Dette er midler som kommer i tillegg til de som AP/SP-regjeringen setter av i sitt budsjett.

Illustrasjon: Pixabay

De 11,2 millionene Rødt vil gi ekstra til Nittedal, hadde kommet godt med i et stramt kommunebudsjett. For å gi en liten pekepinn, kan vi gå til kommunedirektørens nylig fremlagte forslag til budsjett.

Dette budsjettet er gjort opp med et underskudd på rundt 20 millioner kroner, som tas fra kommunens oppsparte midler. Dette betyr at dersom Rødts fremlagte forslag til statsbudsjett hadde fått flertall, hadde vi som kommune gått i tilnærmet balanse.