Nyheter

Ruter vil ha fokus på gangveier

Det nærmer seg at kommunestyret skal vedta kommuneplanen i sin fulle bredde. Nå har også Ruter hengt seg på og kommet med innspill og ønsker.

For den som ikke måtte være klar over det, er det Ruter som er ansvarlig for kollektivtransporten i Oslo og Akershus samt enkelte tilstøtende områder.

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og sørger for et felles pris- og billettsystem for T-bane, trikk, buss og båt. Ruter er et kompetanseorgan for kollektivtrafikk og virksomhetsiden er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport for å skape et pulserende hovedstadsområde.

Det er et overordnet nasjonalt mål at veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette til tross for at det forventes en kraftig befolkningsvekst i Oslo og Viken. Et viktig virkemiddel for å få dette til er å lokalisere trafikkskapende aktiviteter som boliger og arbeidsplasser til steder som har eller kan få et godt kollektivtilbud.

Så når Ruter vurderer kommunens arealplaner, er det utgangspunkt i å gjøre mest mulig for å fremme kollektivtransporten.

Gangveier og snuplass

Ruter er positive til arealstrategiene Nittedal kommune har lagt til grunn i planforslaget og ved behandling av arealinnspillene til planen. Deres innspill til arealplanen går derfor på enkelte punkter som vil gjøre det enda bedre for kollektivtrafikken i Nittedal.

Ruter ber om at det etableres gode og sikre gangforbindelser med snarveier til stasjoner og holdeplasser for kollektivtrafikken i Nittedal. Her trekker de fram som eksempel en gangvei mellom Burås og Elvetangen skole. Dette bør inngå i rekkefølgebestemmelser for nye utbyggingsområder.

Når det gjelder det å sikre lokalbusstilbud i store boligområder, er det, etter Ruters mening, behov for gode snumuligheter for bussen.

Per i dag bruker bussene en grusplass ved Laboratorieveien for å snu. Denne er midlertidig og for liten. Nevnte snuplass har også blitt tatt i kommunestyret.
I planforslaget er denne lagt inn som friområdet. Ruter ønsker seg derfor en tilrettelagt snuplass ved Kruttverket.

Ruter har også sitt å si om snuplassen på Skytta. Dagens snuplass er for liten. Ruter ønsker at denne snuplassen tilrettelegges bedre for bussen.

Ruter ønsker også en snumulighet for buss ved Åneby. En rundkjøring på Rv4 tilsvarende den som er ved Mosenteret og Nittedal rådhus er det Ruter ønsker seg her