ØkonomiPolitikk

Savner sosial profil på trygdeoppgjøret

Årets trygdeoppgjør er i havn. Resultatet blir at alderspensjonene øker med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. uføretrygda og andre trygdeytelsen for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai.

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2024.

– I Norge skal alle skal ha trygghet for pensjon og trygd. Jeg er glad for at alle parter i trygdeoppgjøret er enige om tallgrunnlaget. Dette er en regelstyrt og forutsigbar ordning. Som de aller fleste av organisasjonene peker på, blant annet alle de fire arbeidstakerorganisasjonene, er resultatet av årets trygdeoppgjør fullt ut i samsvar med reglene som Stortinget har bestemt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Grunnbeløpet, alderspensjon under opptjening og uføretrygd med mer skal reguleres i samsvar med lønnsveksten. Alderspensjon under utbetaling, samt satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon, reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Lønns- og prisveksten justeres for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst tilbake i tid.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 24. mai 2024. Pensjon og trygdeutbetalingene økes med virkning fra utbetalingen i juni, inkludert en etterbetaling for mai måned.

Ikke fornøyd

I en kommenar sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen, at han er skuffet over årets trygdeoppgjør.

– Vi er veldig skuffet over at hovedkravet vårt ikke blir innfridd. Vi er kjent med tallene som ligger til grunn, men vi hadde håpet på en sterkere sosial profil fra regjeringen. Det er stadig flere mennesker som sliter, sier Davidsen til Nettavisen.

Heller ikke fra Rødt får årets oppgjør jublende mottakelse. Partiets stortingsrepresentant, Mimir Kristjansson mener årets oppgjør bare gir småpenger til de som har minst.

– Minsteytelsene i folketrygden er i dag på et nivå det knapt går av å leve av. Regjeringen burde brukt trygdeoppgjøret til å bli enige med organisasjonene om en opptrappingsplan for de laveste ytelsene, men når det ikke skjer, vil vi løfte slike forslag på Stortinget, sier han til Aftenposten.