NittedalPolitikk

Sier nei til avtale med Glittre

Kommunedirektøren mener at å inngå langvarig leiekontrakt med Norlandia og samarbeid om tjenester på Glittre som mindre aktuelt i dag enn det var da kommunestyret vedtok å ikke inngå avtale i 2020.

En kampsak for parhestene Høyre og Frp i fjorårets valgkamp var å få til liv på Glittre igjen. Noe av det første de gjorde da de overtok makta etter valget i fjor, var derfor å få til et vedtak i kommunestyret der kommunedirektøren instrueres om å gå i dialog med eierne av Glittre for å kartlegge «om det er endrede forutsetninger eller øvrige mulighetsrom for etablering av tjenester ved Glittre» – sett i forhold til da Nittedal i 2020 var i kontakt med Glittre med tanke på samarbeid.

Nedlagt 2018

Glittre sanatorium, senere Glittreklinikken, var frem til det ble nedlagt i 2018, Norges største institusjon for lungerehabilitering med 96 pasientplasser og rundt 1100 pasienter i året; sykehuset tok særlig imot pasienter med astma, kronisk bronkitt og emfysem.

Etter nedleggelsen, har det vært begrenset virksomhet i bygningene. Eiendommen, inkludert bygninger, er i dag eid av Norlandia Health Care (NHC).

I forbindelse med det økte behovet for tilbud til flyktninger etter invasjonen av Ukraina, har det i perioder vært benyttet som flyktningmottak/tiltak. Kommunestyret har i den forbindelse behandlet søknader om dispensasjoner fra gjeldende reguleringsformål flere ganger. Siste året har deler av bygningsmassen vært benyttet til særskilt pleie- og omsorgsløsning for flyktninger (i overkant av 20 plasser). Denne driften avsluttes i mai 2024 da kontrakten mellom Hero som drifter av tiltaket og UDI går ut.

I perioden etter avviklingen av LHL sykehuset vurderte kommunen bruk av lokalene til ulike kommunale formål, og på bakgrunn av vedtak i forbindelse med handlingsplan 2020 – 2023 ble det igangsatt formelle forhandlinger om en leieavtale. Forhandlingene endte med anbefaling til kommunestyret om ikke å inngå avtale.

Vesentlig endret

NHC har i tiden som er gått etter de havarerte forhandlingene, prøvd å selge inn til kommunen planer om en «helsepark».

Ideen om en helsepark ble da forsøkt solgt inn til politikerne, som et tilbud om at de kunne avhjelpe både mangelen på både sykehjemsplasser og et helsehus.

I forbindelse med valgkampen i fjor, gikk Høyre og Frp hardt ut. De lovte at dersom de vant, ville de gjenoppta forhandlingene med NHC, med utgangspunkt i planene om en «helsepark».

Kommunedirektøren har nå vært i dialog med NHC.

I sitt saksframlegg for kommunestyret, skriver kommunedirektøren at det er en vesentlig endret forutsetning fra saken ble behandlet i 2020, at Nittedal kommune nå er i gang med planleggingen av omsorgsplasser på Døli. Etter kommunedirektørens syn, har både de økonomiske forutsetningene og forventet utbygging på Døli endret forutsetningene for en leieavtale betydelig, og det derfor uaktuelt å leie 25 plasser hos NHC.

Det heter videre i saksfremlegget at dersom NHC etablerer seg som privat sykehjem og inngår i rammeavtalen til kommunene i regionen vil det være et reelt alternativ til Villa Skaar, som i dag leverer på denne rammeavtalen.

Siden kostnadene ved kjøp av sykehjemsplasser overstiger terskelen for direktekjøp i anskaffelsesreglementet, betyr det at kommunen er avhengig av at NHC er en del av rammeavtale for å inngå kjøpskontrakter. Kommunen kan da inngå samme type avtale med NHC som dagens avtale med Villa Skaar.

Behovet kommunen har for enkeltplasser vil ellers avhenge av når utbyggingen på Døli er ferdig, og utvikling av boliger mer tilrettelagt for hjemmebaserte tjenester ellers i kommunen.

Saken kommer opp til behandling i de politiske organer i juni. Først i hovedutvalget for oppvekst og velferd, før den kommer på kommunestyrets bord 17. juni.