Politikk

Sliter med å skaffe boliger innen rus og psykiatri

Kommunen erkjenner at det er et økende utfordring når det gjelder å skaffe boliger til innbyggere innen rus og psykisk helse. For å hjelpe til med å løse dette, engasjerte kommunen konsulentselskapet Byantropologene til å gjennomføre en behovsanalyse for boliger til innbyggere med utfordringer innen rus og psykisk helse.

Nittedal kommunes temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet legger føringer for at hele mangfoldet av kommunens innbyggere skal bo i en egnet bolig. Av de mest utsatte gruppene, er innbyggere med utfordringer innen rus og psykisk helse. I forbindelse med utarbeidelse av Boligtypeprogrammet 2020-2025, ble det gjort en kartlegging i 2019 av disse innbyggernes behov, og fra 2020 er det gjort flere grep for å bedre bosituasjonen til målgruppa. Men allikevel erfarer kommunen at vi står overfor en stadig økende utfordring med å imøtekomme de komplekse boligbehovene til innbyggere med psykisk helse og rusutfordringer.

For å møte dette utfordrende landskapet har Nittedal kommune bestilt en boligbehovsanalyse med det formål å identifisere, evaluere og anbefale bærekraftige løsninger som kan forbedre boforholdene og livskvaliteten for denne målgruppen.

Oppdraget om å gjennomføre behovsanalysen ble lagt ut på anbud før sommeren 2023.

Byantropologene vant konkurransen, gjennomførte analysen høsten 2023 og leverte sin sluttrapport 15. januar 2024. Arbeidet som er gjort har lagt vekt på direkte kontakt og dialog med de innbyggerne det gjelder, samt intervjuer av ansatte og pårørende. Det er også hentet inn kunnskap fra forskning, og erfaringer fra andre kommuner.

Et viktig grep er at rapporten deler grupper etter behov, og begrenser ikke til diagnose eller andre skillelinjer.

Foreslåtte boløsninger og innspill vil kunne vurderes løst gjennom boliger kommunen allerede disponerer, men det vil mest sannsynlig også kreve kjøp eller oppføring av noen nye boenheter.

Bestillingen til Byantropologene, var at rapporten skal gi Nittedal kommune et kunnskapsgrunnlag som klart definerer hva slags, og hvor mange, egnede boliger som bør være tilgjengelige i Nittedal kommune for innbyggere med boligsosiale behov knyttet til rus og psykiatri-lidelser.

Bostedsløse personer med ROP skårer høyere på en del problemområder og hjelpetiltak sammenlignet med øvrige bostedsløse. Blant annet har en større andel bostedsløse med ROP-lidelser blitt kastet ut fra boligen sin, og de er mer utsatt for vold og diskriminering enn andre bostedsløse. Samtidig viser tidligere kartlegginger at en større andel bostedsløse med ROP-lidelse sliter med somatisk sykdom/ skade og funksjonsnedsettelse. Det er også en større andel av denne gruppen som venter på behandling og som sliter med høy gjeld.

Kunnskap fra rapporten vil bli lagt til grunn for revisjon av boligtypeprogrammet, som legges fram for hovedutvalg for Oppvekst og velferd i april.