Nyheter

Søker om å få etablere permanent asylmottak på Glittre

Norlandia Care Norge AS har søkt om fritak fra krav om søknad og tillatelse for å etablere et ordinært asylmottak på Glittreklinikken for inntil 300 beboere fram til 1.7.25. Planlagt oppstart er 1.9.23.

Etter at de opprinnelige eierne av «sykehuset oppi Hakadalen», Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) solgte Glittreklinikken til Norlandia, har det vært uttalige planer for sykehuset.

Men mange av planene har strandet på gjeldende reguleringsplan for området.

Gjeldende reguleringsplan for området, sier følgende om hva eiendommen kan brukes til:
Bebyggelsen skal nyttes til allmennnyttige formål, rehabiliteringssykehus. Herunder følger alle typer bygg som har tilknytning til driften av denne type sykehus, som ansatt-, pasient-, gjeste- og pårørendeboliger, felles- og aktivitetsareal for pasienter, pårørende og ansatte, velferdsbygg, garasjer, parkering og uthus, arealer tilknyttet kurs- og kompetanseavdelingen og liknende.

Flyktninger ga nytt liv

Men så kom Russlands invasjon av Ukraina og med det en strøm av flyktninger. Hero, som har samme eiere som Norlandia, driver stort innen asylmottak landet rundt, søkte da om å få bruke deler av Glittre som flyktningemottak.

Bruk av sykehuset som flyktningemottak krever at det innvilges en midlertidig bruksendring.

I mars 2022 vedtok kommunestyret at kommunen «er positiv til at Glittreklinikken tas i bruk som innkvarteringsløsning for flyktninger fra Ukraina primært som venteromsfunksjon, men også en mulighet for akutt innplassering».

I perioden mars 2022 til 7.1.23 godkjente kommunestyret Glittre som mottak for opptil 650 flyktninger fra Ukraina14. Daværende rådmann ga fritak fra søknad om bruksendring og midlertidig brukstillatelse og dispensasjon begrenset til 7.1.23. I dag benyttes Glittre som mottak for opptil 16 plasser særskilt pleie- og omsorgsløsning og 20 pårørendeplasser, i henhold til midlertidig tillatelse fram til 13.2.24.

Permanent mottak

Nå har altså Norlandia søkt kommunen fritak fra krav om søknad og tillatelse for å etablere et ordinært asylmottak på Glittreklinikken.

Bakgrunnen for søknaden er at Hero Norge AS har inngitt et tilbud til Utlendingsdirektoratet (UDI) for anskaffelse av ordinære mottak i alle UDIs fem regioner. Avtalen med UDI vil ha en varighet på 3 år med mulighet for forlengelse i 1+1 år, det vil si fram til sommer/høst 2028 (altså lenger enn fritakssøknadsperioden).

De har henvist til skriv fra UDI. I dette skrivet anmodes kommunen om, med henvisning til plan- og bygningsloen, å gjøre unntak fra søknadsplikten.

Det er fra Hero Norge med andre ord lagt opp til å etablere et ordinært asylmottak på Glittre i 5 år som ikke er begrenset til personer som har måttet flykte fra krigen i Ukraina.

Vil avslå

I sin innstilling til kommunestyret, går Kommunedirektøren inn for å avslå søknaden. Dette grunngis med at planer om opptil 5 års asylmottak burde skje gjennom planprosesser og ikke ved dispensasjoner eller unntak etter en forskrift som opphører den 1. juli i år.

Videre skriver Kommunedirektøren i saksfremlegget at et ordinært mottak vil kreve mye ressurser og innsats fra skole- og helsesektoren og administrasjon i flere år fremover som det per nå ikke er planlagt for.

Kommunedirektøren er ikke fremmed for at et avslag på søknaden fra Hero vil kunne ha negative konsekvenser for Nittedals omdømme.

Som det står i saksfremlegget, «er det stor vilje for å bistå flyktninger både fra Ukraina og andre steder i verden».

Så får man se hva kommunestyret ender opp med. Dit kommer saken til behandling nå i juni. En forsmak på hvor det bærer hen vil man kunne få når formannskapet behandler saken neste mandag.