Nyheter

Statsråden vil ikke blande seg inn i hogstsak

Aksjonister fra Skogsopprøret har den senere tid aksjonert mot hogsten som har foregått ved Høyfjellsvangen, øst for Åneby, nær grensa til Gjerdrum. Saken kom opp i Stortinget, men landbruksministeren vil ikke blande seg inn i saken.

Saken om den omstridte hogsten som har foregått ved Høyfjellsvangen øst for Åneby. Viken Skog har på vegne av en skogeier søkt om hogst i området. Hogsten skal foregå i to delområder, ett sør for Bergstjern og ett på østsiden av Bergstjern, inn mot til kommunegrensen mot Gjerdrum. Kommunen, som delegerte saken til landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal, har godkjent hogstsøknaden med noen mindre bemerkninger.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har påklaget godkjenningen for fire teiger. Etter NOAs mening er dette er det mest verdifulle gammelskogsområdet i den søndre delen av Romeriksåsene utenom reservatene.

Kommunen har som førsteinstans avvist klagen og oversendt denne til Statsforvalteren i Oslo og Viken for avgjørelse.

Kommunen har også avvist NOAs begjæring om oppsettende virkning mens saken er til behandling.

Tatt opp i Stortinget

Motstandere av hogsten har gjentatte ganger gjennomført aksjoner i området. Aksjonene har vært organisert gjennom organisasjonen «Skogsopprøret» – en aksjonsgruppe som jobber for at raseringen av skogen skal stanses.

Nylig ble saken forsøkt løftet opp på riksplan. Representanten Une Bastholm fra MDG benyttet anledningen under Stortingets spørretime til å løfte saken opp på stortingsplan.

I et spørsmål til landbruksminister Geir Pollestad, stilte hun spørsmål, med utgangspunkt i den aktuelle saken, hva regjeringen vil gjøre for å gi gjenværende naturskog bedre beskyttelse.

I sitt svar sa Pollestad at han nylig hadde mottatt en rapport som ga et viktig kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstanden i norsk skog.

Rapporten viser at biologisk gammel skog nå utgjør 13,2 prosent av den produktive skogen i Norge. Den viser også at den i perioden 1999-2019 var en økning av arealet med biologisk gammel skog på nær to og en halv gang.

Ville ikke blande seg inn

Slik ministeren ser det, viser denne økningen at de virkemidler man har for å ivareta viktige livsmiljøer i gammel skog virker etter sin hensikt – og vil fortsette med det i årene fremover. Han sa i svaret at regjeringen vil følge opp rapporten. Han la til at målet om vern av ti prosent av skogsarealet, der vern av privat grunn skal skje frivillig, står fast. Dette styrker at vern av den gamle skogen ivaretas.

Når det gjaldt selve saken som foranlediget Bastholms spørsmål, var Pollestad langt mer påholden. Han ville rett og slett ikke kommentere saken.

Slik landbruksministeren så dette, var dette en sak som er behandlet av Nittedal kommune og Statsforvalteren. Saken er etter hans oppfatning endelig avgjort.

Noen kommentar ut over dette ville han ikke gi.