Nyheter

Stortinget leverer, Bellona applauderer

Foto: Max Emanuelson
– En plan for restaurering av norsk tareskog har stått høyt på ønskelista vår. Vi er glade for å ha blitt hørt. Innstillingen som er lagt frem fra Stortingets energi- og miljøkomite fortjener honnør, sier lederen i Bellonas bioprogram, Joakim Hauge.

Under et halvt år etter at næringsliv, frivillige og miljøvernere lanserte samarbeidsplattformen NoMaRe for å restaurere den norske tareskogen, ber Stortinget regjeringen legge frem en plan og foreslå tiltak for å systematisk restaurere tareskogen.

– Tapet av tareskog har vært Norges glemte naturkrise. I Bellona har vi derfor jobbet målrettet for å informere politikerne om de store miljø- og klimagevinstene som restaurering av dette viktige økosystemet kan gi, sier Hauge.

I sin behandling av Stortingsmeldingen om «Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene» fremmer Stortingets energi- og miljøkomite enstemmig følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen legge fram en plan og foreslå tiltak for å systematisk restaurere norsk tareskog langs kysten for å bedre det marine miljø.»

– Tareskogen er uvurderlig

I begrunnelsen for forslaget skriver komiteen: «Tareskogen langs kysten har stor betydning både for økosystemet i havet og for menneskKråkebolleørkener. Ifølge Bellona har vi mistet omtrent samme areal med tareskog som det er utbygde arealer på landjorden. Store områder er i dag forvandlet til en stor undersjøisk kråkebolleørken. Komiteen mener at en restaurering av tareskogen vil tjene flere gode formål. Tareskog er viktig for mange marine bestander, gir gode økosystemtjenester, er viktig for karbonlagring, og bidrar til sunne og produktive hav som danner grunnlag for arbeidsplasser og kystsamfunn».

– Tareskogen er uvurderlig for oss som mennesker og vi har tapt store områder de siste årene. NoMaRe viser at det er mulig å restaurere tareskogen, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen da Bellona og partnere IFF, Urchinomics og Tarevoktere lanserte samarbeidsplattformen NoMaRe tidligere i år.

– En plan er ikke nok for å restaurere den norske tareskogen, men det er et helt nødvendig første skritt. Dette er en klar og tydelig marsjordre fra Stortinget. Nå regner vi med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen gir dette arbeidet høy prioritet i tiden som kommer, sier Joakim Hauge i Bellona.

Kråkebolleørken

Siden 70-tallet har et enormt område på 5000 km2 blitt forvandlet fra frodig tareskog til en kråkebolleørken langs den nord-norske kysten. Krisen har oppstått som følge av et kollapset økosystem der milliarder av kråkeboller har beitet tareskogen ned til ørken. Eksplosjonen av kråkeboller er knyttet til menneskelig aktivitet, som overfiske av kråkebolle-predatorer som torsk og steinbit. Forsøk viser imidlertid at det er fullt mulig å gjøre ørkenen om til tareskog igjen hvis kråkebollene fjernes eller reduseres.

Tareskogen er en av de viktigste og mest biodiverse økosystemene på planeten vår. Globalt er imidlertid 60% av tareskogen forsvunnet de senere tiårene. Forskere ved NIVA anslår at en restaurering av norsk tareskog har potensiale for å gi store samfunnsgevinster, som for eksempel en økning på 50 000 tonn stor fisk årlig og 1,2 millioner tonn årlig langtidslagring av CO2. Andre forskere har anslått den årlige verdiskapningen fra 1 kvaderatkilometer nord-atlantisk tareskog til å være 77 millioner kroner.

Følg Extraavisen på facebook!