Politikk

SV finansierer skoleløft fra fond og økte skatteinntekter

En gang i tiden var det Venstre som var «skolepartiet». Nå virker det som SV vil overta den rollen. Ihvertfall vil de plusse durabelig på skolebudsjettet.

Man kan mistenke at det er en del lærere blant «toppene» i SV lokalt. Kanskje derfor de også vet hvor skoen trykker? Uansett, så vitner SVs budsjettforslag for det kommende året om en sterk vilje til å satse på skolen.

Hele femten ekstra millioner vil de tilføre skolene i Nittedal ekstra i forhold til det busjettet kommunedirektøren frem tidligere i høst.

Ser man på hvordan SV vil fordele disse pengene, fremgår det av budsjettforslaget at de vil bruke ti av dem på å øke bemanning ved bygdas skoler. Det fremgår av de såkalte verbalforslagene at partiet ber administrasjonen om å påse at kommunen til enhver tid oppfyller den såkalte minstenormen for lærertetthet. SV går også inn for at spesialpedagogiske tiltak knyttet til enkeltelever må holdes utenfor beregning av antall elevtimer delt på lærertimer. I tillegg til minstenormen skal skolene, dersom partiet får gjennomslag, settes i stand til å øke voksentettheten med de stillinger som trengs for å gi elevene en trygg og inkluderende skole.

Kikker man videre på SVs budsjett, er det også satt av to millioner til henholdsvis innkjøp av lærebøker og nytt inventar til skolene.

Vil starte planlegging av nytt skolebygg

Av øvrige påplussinger SV foreslår, ligger det inne penger både til å starte arbeidet med en ny skole på Rotnes og tiltak for å beholde og øke rekrutteringen av ansatte til kommunen.

At det fra SVs side oreslås å bruke tre millioner på å starte planlegging av en ny Rotnes skole, vil nok vekke glede hos alle som har tilknytning til skolen, enten de er ansatte, elever eller foresatte.

Allerede i budsjettet for 2022 ble det fastslått at det vil være for liten kapasitet på skolene i Rotnesområdet i løpet av få år. Skolens nåværende lokaler er nedslitte, og det mangler spesialrom. En del av dette løses i dag ved bruk av såkalte modulbygg. Men det løser ikke de langsiktige behov.

SV foreslår, i likhet med Rødt. å innføre gratis leie av salene i kulturhuset til såkalte «ikke inntektsbringende aktiviteter» vil nok også falle i god jord hos bygdas kulturliv. Dersom dette blir vedtatt, vil det gjøre det mulig for blant annet sceniske grupper å kjøre øvinger med bruk av lyd og lys uten å bli ruinert.

Verbalforslag

I likhet med de andre partiene som leverer egne budsjettforslag, har også SV en rekke såkalte verbalforslag. Dette er forslag og ønsker som ikke nødvendigvis utløser summer på budsjettet.

På SVs liste over verbalforslag, finner vi, foruten de som er nevnt før, et ønske om dialogmøter for å bygge en felles forståelse av situasjonen i Nittedalsskolen. Det er viktig at ansatte og elever høres i prioriteringene for skolen som helhet. Slike møter må inkludere fagforeningene, ungdomsråd og BUK, samt representanter for ansatte på ulike nivå i sektoren.

SV vil også at kommunestyret ber administrasjonen sørge for at PP-tjenesten øker sin kapasitet i møtet med barnehager og skoler, slik at ventetiden kortes ned.

Et annet verbalforslag er at kommunestyret ber administrasjonen sørge for at skoler som tar imot nyankomne i ordinære klasser får styrket ressurser til språkopplæring og oppfølgingstilbud.

Administrasjonen skal også gjøre en helhetlig analyse av hvilke grep Nittedal kommune kan gjøre for å lette driftssituasjonen av fritidstilbud for barn og unge, både det organiserte og det uorganiserte. Eksempelvis kan dette være kostnad av opplæring i kulturskolen, vedlikehold av idrettsanlegg og lokaler til ulike aktiviteter, som ungdomsklubb.

SV vil også at kommunestyret ber administrasjonen jobbe for at Nittedal skal være en arealnøytral kommune. Administrasjonen bes etablere et arealregnskap som viser hvor mye natur vi har av hver type, og hvor mye vi forbruker. Utbyggingsprosjekter som legger beslag på natur, skal pålegges å restaurere eller tilbakeføre minst like mye natur et annet sted i kommunen.

Øker eiendomsskatten

Totalt foreslår SV å bruke like i underkant av 17 millioner (16.930 millioner for å være nøyaktig) mer enn kommunedirektøren foreslo i sitt budsjettsforslag.

Så hvordan vil partiet finansiere økningen? Disse ekstra millionene foreslår partiet å hente ved å øke skatteinntektene med ti millioner, samtidig som de tar 6,93 millioner fra disposisjonsfondet.

De økte skatteinntektene kommer fra økning av eiendomsskatten.

Les hele budsjettforslaget her.