NyheterPolitikk

Tillitsvalgte følte seg uønsket i kriseledelsen

I en ekstern evaluering av kommunens og kriseledelsens håndtering av koronapandemien, kommer det frem at de tillitsvalgte følte seg uønsket og at de ble møtt med mistillit av kriseledelsen.

Nittedal kommune satte kriseledelse 12. mars 2020 i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien og den nasjonale nedstengningen av det norske samfunnet.

Grunnlaget for sammensetningen av denne krisegruppen, var «Nittedal kommunes plan for kommunal kriseledelse» fra 2016. Ifølge denne planen består kommunens kriseledelse av følgende personer:
Leder- ordfører
Nestleder/operativ leder – rådmann/kommunesjef
Kommunalsjefene
Stabssjef
Kommuneoverlegen
Kommunikasjonssjef
Assisterende beredskapskoordinator
Andre enhetsledere ved behov
Kontaktpersoner (alt etter behov og samarbeid med eksterne instanser og institusjoner, eks. politi)
Logistikkansvarlig ved behov

Som det fremgår av oversikten, er den veldig topptung. Ingen representanter for de ansatte er med i kriseledelsen.

Dette ble tidlig under pandemien påpekt fra de ansatte side at de ønsket å ha representanter med i kriseledelsen.

Tillitsvalgte måtte jakte informasjon

De tillitsvalgte var den kanalen mange av de ansatte henvendte seg til for å få informasjon. Men de tillitsvalgte opplevde, slik det står i rapporten, at de på egen hånd nærmest måtte jakte på informasjon.

De ønsket derfor å være representert i kriseledelsen, noe som ikke ble etterkommet.

I stedet for å bli sett på som en ressurs i kriseledelsen, var de tillitsvalgtes opplevelse at de ikke var velkomne i krisearbeidet. De følte at det ble, riktig eller feil, uttrykt direkte mistillit til at de skulle ha en rolle i konkrete sammenhenger. De ble ikke invitert inn i kriseledelsen, og hovedverneombudet fikk først etter flere runder adgang til å delta i kriseledelsen. Det siste ble viktig for kommunikasjonsflyten videre til de tillitsvalgte, men kompenserte aldri for at tillitsvalgte ikke satt med ved bordet.

Dette bidro nok til at tillitsvalgtes situasjonsforståelse avviker en del fra kriseledelsen og øvrig ledelse i kommunens. Tillitsvalgte fikk mange henvendelser fra ansatte som hadde svært utfordrende arbeidssituasjoner. Det opplevdes ikke som noe man kunne få presentert for kriseledelsen.

Får støtte

De tillitsvalgtets syn på viktigheten av å involvere de ansatte og deres valgte representanter i kommunens kriseledelse, får støtte i evalueringsrapporten.

I en oppsummering av punkter som kan forbedres, skriver utvalget at de tillitsvalgte bør involveres ved større kriser over tid. Utvalget skriver at det er gode samarbeidsavtaler med tillitsvalgte i Nittedal kommune. «Tillitsvalgte kan med fordel involveres tidligere og inviteres inn i kriseledelsen ved større kriser som varer over tid. Dette vil eksempelvis bidra til å få på plass nye avtaler som er avgjørende for krisehåndteringsevnen, så som omdisponering av personell, arbeidstidsavtaler mv. Tillitsvalgte kan også bidra med frigitt informasjon til ansatte og være en støtte for kommunens ledergruppe».

Dette kan vanskelig tolkes som noe annet enn kritikk av nettopp kriseledelsens motvilje mot å involvere de tillitsvalgte i krisearbeidet.

Så får man se om saken får noe etterspill når rapporten skal behandles i kommunestyret senere i måneden.