NyheterPolitikk

Tok ikke hensyn til barnas behov

En rapport fra Statsforvalteren i Viken har avdekket at Nav Nittedal bryter loven ved i liten grad å foreta tilstrekkelig kartlegging av barns behov når en barnefamilie søker om økonomisk sosialhjelp.

Nav-kontoret i Nittedal har det siste året opplevd en økende pågang av søknader om økonomisk sosialhjelp. Dette er noe de deler med Nav-kontorer rundt om i landet. Men nettopp derfor er det viktig at det føres kontroll med at Nav, i dette tilfellet den delen av Navs oppgaver som tidligere sorterte under sosialkontoret, oppfyller lovens krav til saksbehandling.

Når en barnefamilie søker økonomisk sosialhjelp, skal Nav sørge for å påse at barnas behov er kartlagt og ivaretatt. Med dette menes blant annet barn i familier som mottar sosialhjelp skal ha mulighet til å delta på de samme sosiale arenaene som jevnaldrende barn der de bor.

Ett ledd i denne kartleggingen blir å avdekke hvilke behov familien har ut over de mest grunnleggende. Særlig når det gjelder nye sosialhjelpsmottakere er det viStatsforvalteren kommer til Nittedalktig å opplyse om de muligheter som finnes til å søke om tilleggsytelser ut over stønad til livsopphold, husleie, strøm.

For å sikre at Nav-kontorene driver forsvarlig saksbehandling. gjennomføres det tilsyn fra Statsforvalteren.

Statsforvalteren kommer til Nittedal

I november ifjor gjennomførte Statsforvalteren et slik tilsyn ved Nav Nittedal. Ved dette tilsynet ble det undersøkt og vurdert om Nav-kontoret ivaretar barnas behov i saker om økonomisk sosialhjelp. Statsforvalteren la særlig vekt på å undersøke om kontoret foretar en tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved behandling av søknader om sosialhjelp. Det ble også undersøkt om Nav Nittedal foretar en forsvarlig vurdering og beslutning i sosialhjelpssaker. I tillegg undersøkte man om barnefamilier som mottar sosialhjelp får oppføging ved behov.

Tilsynet ble gjennomført ved at tjue saksmapper ble valgt ut og gjennomgått. Disse sakene ble valgt ut etter følgende kriterier:
* Nye mottakere av sosialhjelp
* Langtidsmottakere (mer enn seks måneder)
* Familier med mer enn tre barn
* Mottakere med samvær
* Hastersaker (matpenger/nødhjelp)

I tillegg ble fem mottakere av sosialhjelp og med forsørgeransvar intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Alt er ikke på stell

Statsforvalteren fant ingen forhold som ga grunnlag for å knytte lovbrudd til hvordan Nav Nittedal fatter vedtak. Men ikke overraskende fant Statsforvalterens folk flere forhold under tilsynet som ga grunnlag for kritikk.

Nav i Nittedal kartlegger og dokumenter ikke systematisk hver enkelt barns behov ved søknad om sosialhjelp.

Nav-kontoret har selv, gjennom egeninitiert internkontroll, avdekket manglende journalføring og dokumentasjon av opplysninger om barna.

I gang med å rydde opp

I siste møte i Hovedutvalget for helse og velferd tok Rødt opp saken og ba om en redegjørelse fra Nav om saken, ikke minst om hva som gjøres for å forbedre Navs saksbehandling når det gjelder søknader om sosialhjelp fra familier det barn er involvert.

I sitt svar sa kommunalsjef Mette Mosby Kristiansen at Nav Nittedal av Statsforvalteren er gitt frist til 23. mai for, som det heter, «lukke avvikene».

Ifølge Kristiansen er det igangsatt en rekke forbedringstiltak. Hun viste til en oversikt som utvalget fikk tilsendt i etterkant av møtet.

Av tiltakene som er i igangsatt, er sikring av dokumentasjon av kartlegging i saksbehandlingssystemet. I denne kartleggingen skal det fremgå antall barn med navns nevnelse, alder på barna og at det er spurt om barnas behov .

Det er også tatt grep for å sikre grundig og bred kartlegging av nye brukere. I dette ligger at når nye vedtak godkjennes, skal den som godkjenner vedtaket sjekke at det foreligger journalnotat fra samtale med søker.

Kommunalsjefen kunne også opplyse utvalget om at det kort tid etter fristens utløp vil bli avholdt ett nytt tilsyn fra statsforvalterens side.

Dette tilsynet vil skje i form av en stikkprøvekontroll, hvor man plukker ut de ti nyeste sakene med barnefamilier. I disse sakene vil representantene for Statsforvalteren kontrollere at det av vedtakene tydelig fremgår at det er en endring i praksis både når det gjelder kartlegging av barn og dokumentasjon i sakene.