ArbeidslivNyheter

Tvungen lønnsnemnd for Akademikerne

Foto: Brage Aronsen
Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom staten og Akademikerne. Årsaken er at utvidelsen av streiken fra mandag 3. juni medfører at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke vil kunne ivareta kritiske oppgaver ved uønskede hendelser.

Fra mandag morgen vil godt over halvparten av de ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet være tatt ut i streik. NSM er en av Norges tre etterretnings- overvåkings- og sikkerhetstjenester. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Nasjonal sikkerhet

Etatens vurdering er at det høye antallet i streik og at de har fått avslag på 84 av 86 dispensasjonssøknader medfører at NSM ikke vil kunne ivareta sine kritiske oppgaver knyttet til uønskede hendelser. NSM mener de ikke vil kunne levere tjenester som understøtter nasjonal sikkerhet, Forsvarets operative evne og NATOs operative evne i henhold til Hovedinstruksen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarssjefens operative krav gjennom hele krisespennet.

Situasjonen er så alvorlig allerede fra mandag morgen at tvungen lønnsnemnd er nødvendig før uttaket settes i verk.

Tilbake til jobb så raskt som mulig

– Det er partene som har ansvaret for å finne løsninger på arbeidskonflikter. Det har de dessverre ikke klart. Med bakgrunn i den rapporten som NSM har kommet med, har jeg av nasjonale sikkerhetsgrunner ikke noe annet valg enn å gripe inn og stoppe streiken i konflikten mellom Akademikerne og staten, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

I møtet med arbeids- og inkluderingsministeren ble Akademikerne oppfordret til, og sa seg villige, til å gjenoppta arbeidet snarest mulig. Akademikerne har streiket siden meklingen brøt sammen 24. mai.

Unio fortsatt i streik

Lønnsnemden gjelder ikke for streikende medlemmer i Unio. Det betyr at konflikten mellom staten og Unio fortsetter.

– Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fått rapporter om utfordrende situasjoner også i virksomheter som er påvirket at Unio sitt streikeuttak, men kravene for å bruke tvungen lønnsnemd er og skal være høye. Vi vil på vanlig måte følge med på Unio-streiken videre og konsekvensene av den, sier Brenna.