NyheterPolitikk

Vedtak i Drammen ugyldig

Foto: Kjetil Lenes/Wikimedia Commons
Kommunestyret i Drammen fattet i februar i år et vedtak om å ta i mot og bosette 125 flyktninger. Vedtaket hadde et punkt der kommunestyrets flertall sier de kun vil motta ukrainske flyktninger – vedtak som statsforvalteren nå har vedtak er i strid med lovverket.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå konkludert i saken der opposisjonen i Drammen kommunestyre ba om lovlighetskontroll av et omstridt vedtak.

Saken har sin bakgrunn i et brev der Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oppfordret landets kommuner om å ta i mot og bosette flyktninger. Av det totale antallet flyktninger landets kommuner skulle bosette, ble Drammen anmodet om å ta i mot til sammen 340 flyktninger.

Kommunestyret behandlet saken i møte den 13. februar 2024 og fattet vedtak om å ta imot inntil 125 flyktninger. Vedtaket inneholder et punkt 5, som lyder slik:
«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes».

Statsforvalteren varslet allerede dagen etter at embetet av eget initiativ ville se på saken. Men statsforvalteren var ikke alene om å reagere på vedtaket. I alt 28 kommunestyrerepresentanter ba også om en lovlighetskontroll av vedtaket. Statsforvalteren fant det derfor hensiktsmessig å avvente kommunestyrets behandling av lovlighetsklagen. Kommunestyret opprettholdt sitt vedtak i møte den 19. mars, og saken ble derfor oversendt embetet til såkalt «prøving».

Statsforvalterens konklusjon

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå konkludert i saken, og kommet til at det omstridte punktet i vedtaket er «i strid med prinsippet i Grunnloven paragraf 98 om likhet og ikke-diskriminering, og paragraf 6 i likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering. Vi mener at denne delen av vedtaket innebærer en direkte forskjellsbehandling basert på nasjonalitet, og at forskjellsbehandlingen ikke har et saklig formål, jf. likestillings- og diskrimineringsloven paragrafene 7 og 9.

Statsforvalteren opphever punkt nr. 5 i vedtaket som ugyldig, jfr. kommuneloven paragraf 27-3 fjerde ledd. Vedtaket om å ta imot 125 flyktninger blir dermed stående, men uten punkt nr. 5. Dersom kommunestyret ønsker å endre innholdet i de resterende vedtakspunktene, legger vi til grunn at det kan skje innenfor de frister IMDi har satt for tilbakemelding».

Statsforvalterens vedtak om at det omstridte kommunestyrevedtaket er i strid med gjeldende lovverk, betyr at kommunestyret nå får saken tilbake og må fatte et nytt vedtak i saken. Så får man se om Frp i Drammen på nytt fremmer det omstridte punktet eller bøyer seg for Statsforvalterens vedtak i saken.

Dette er lovlighetskontroll

Lovlighetskontroll betyr at kommunestyret oversender et vedtak til kontroll av statsforvalteren, dersom minst tre medlemmer av kommunestyret mener et vedtak er i strid med lover og regler.

Dersom statsforvalteren finner at det innklagede vedtak er i strid med i strid med lover og regler, sender embetet saken tilbake til kommunestyret med beskjed om at de må fatte et nytt vedtak.

Statsforvalteren har ikke myndighet til å fatte nytt vedtak, kun å oppheve et vedtak som ugyldig,