Politikk

Vil bringe feierforskriften inn i lovlige former

En nylig avsagt dom i Frostating lagmannsrett skapte usikkerhet om hvorvidt Nittedal kommunes forskrifter om feing var i overenstemmelse med lovens bestemmelser.

De fleste kommuner har en bestemmelse i sine gebyforskrifter hva angår feing. I disse forskriftene er det tatt inn bestemmelser om at gebyret for feing fastsette årlig. Dette gjør det vanskelig for huseiere å vite hvor ofte de kan forvente I en nylig avsagt i dom i Frostating lagmannsrett fikk en hytteeier fikk medhold etter å ha nektet å betale feieravgift for sin hytte, der begrunnelsen var at feiing ikke var utført.

Feing er en lovpålagt kommunal tjeneste. I vår kommune utføres denne av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) på oppdrag for kommunen.

NRBR har gjennomgått dokumenter fra tingrett, lagmannsrett og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, og foreslår å foreta presiseringer i nåværende lokale forskrift. De bemerker at endringene kun er å anses som språklige endringer, som kan ha juridisk betydning. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer av praktisk betydning.

I saksfremlegget til kommunestyret, heter det at Nittedal kommunes forskrift er annerledes utformet enn forskriften som ble behandlet i rettssaken. Det er imidlertid ønskelig å presisere ordlyden i forskriften, for å unngå misforståelser.

Kommunedirektøren skriver videre at NRBRs ønskede endringer i forskriften syns å være godt begrunnet, og kommunedirektøren anbefaler at forslaget til endret forskrift vedtas. Dermed skulle kommunen, etter kommunedirektørens oppfatning, å være sikret at feieforskriften kan angripes på juridisk grunnlag.