Politikk

Vil fradele tomt i LNF-område

Å fradele en tomt er vanligvis ikke noe problem. Ligger tomta i et LNF-område derimot, er det straks vanskeligere. Da må det søkes dispensasjon, hvilket eier av en tomt i Askveien nå har gjort.

Saken hovedutvalget for plan og miljø får på sitt bord i neste møte, er en søknad om dispensasjon for fradeling av 4,6 dekar av eiendommen Askveien 97 – en eiendom som totalt har en størrelse på 17 dekar. Hensikten med fradelingen er å etablere to boligeiendommer.
Det står i dag to eneboliger på eiendommen. Av søknaden fremgår det at alle eksisterende bygg, inklusive eneboligen på omsøkt ny eiendom, ønskes revet i den hensikt å bygge ny enebolig.

Ligger i LNF-område

Tiltaket, som er det det kalles når man gjør noe med en eiendom, er avhengig av at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette da eiendommen i nevnte plan er avsatt til LNF-område (landbruk, natur, friluftsliv). Tiltaket er følgelig i strid med kommuneplanen, nærmere bestemt punkt 5.1.

Hensynet bak bestemmelsen er å ivareta landbruk-, natur- og frilufts-interesser. Bestemmelsen skal begrense negativ påvirkning av disse områdene som følge av utbygging.

Søkeren på sin side fremhever i søknaden at eiendommen er en stor boligeiendom som er bebygget med to bolighus samt diverse mindre skjul og garasje. Bolighuset som er i teknisk dårlig stand ønskes revet og at det bygges en mer funksjonell bolig på ett plan. Søknaden begrunnes med at det ikke blir flere bolighus på 5 eiendommene enn hva det allerede er. Familien kan bli boende lengre på eiendommen i en funksjonell og tilrettelagt bolig. Tiltaket utløser ikke mer trafikk til eller fra eiendommen, eller behov for økte offentlige utgifter eller tjenester. Søker kan ikke se at det foreligger ulemper ved dette tiltaket.

Kommunedirektøren positiv

Søknaden har vært til vurdering hos Statsforvalteren, Viken fylkeskommune og Landbrukskontoret. Ingen av de tre instansene har kommet med innvendinger til søknaden.

Heller ikke kommunedirektøren har noen innvendiger til at det gis dispensasjon, forutsatt at den ene boligen skal være revet før det gis byggetillatelse til ny bolig på ny eiendom. Hensynene bak arealformålet LNF vil fortsatt klart gjøre seg gjeldende.

Kommunedirektøren vurderer uttalelsen fra berørte myndigheter som samstemte om at den totale bygningsmassen vil ikke øke. Kommunedirektøren holder fast ved at kommuneplanen skal være styrende for arealbruken i kommunen. Samtidig er det i denne saken ingen endring av dagens situasjon. Kommunedirektøren anbefaler at det gis dispensasjon med vilkår som beskrevet i innstillingen.