Politikk

Vil ha fortsatt gratis bind og tamponger i skolene

Bygdas største opposisjonsparti har lagt frem sitt forslag til budsjett. Partiet kalkulerer inn både økte skatteinntekter og å ta fra disposisjonsfondet. Men understreker også betydningen av å bruke 2024 godt både når det gjelder redusert kostnadsvekst, omstilling og mulige innsparinger.

Det er alltid knyttet stor interesse til budsjettforslaget fra bygdas største opposisjonsparti. Selv om det ikke har noen større sjanse til å bli vedtatt, så er det interessant å se hva AP vil prioritere i de kommende år. Det er jo heller ikke så langt frem mot neste kommunevalg.

Der hvor flertallet vil prioritere redusert eiendomsskatt og private løsninger, prioriterer partiet mer penger til tiltak innen helse, oppvekst og kultur. Det ligger også inne forslag til ulike tiltak for å lette hverdagen til de ansatte i kommunen.

En annen viktig sak AP vil beholde, er ordningen med gratis bind og tamponger ved alle bygdas skoler. Dette er en forsøksordning ut skoleåret 2023/24, AP vil ha dette som en fast ordning fra og med skoleåret 2024/25.

Helsesektoren

Vår gjennomgang av APs budsjettforslag starter med en av de største sektorene, helse,

Utekontakten gjør en viktig jobb med å fange opp barn og unge som sliter, som faller utenfor. Partiet legger derfor inn at utekontakten styrkes med halv stilling. Arbeiderpartiet ber samtidig kommunedirektøren vurdere behovet for ytterligere styrking av utekontakten, og komme tilbake til kommunestyret med egen sak om dette innen budsjettet for 2025 fremlegges.

AP ser også behovet for utvidet kapasitet innen eldreomsorgen. De løfter derfor frem den mulighetsstudien som er lagt frem for sykehjemmene på Døli og Skytta. Partiet vil også intensivere arbeidet med å etablere flere sykehjemsplasser og bokollektiv på og i tilknytning til Døli, og ser for seg oppstart i for dette arbeidet i 2025.

Foto: Pixabay

Partiet har også, i likhet med flere andre, lagt inn at brukere av trygghetsalarmer med inntekt under 2g skal slippe eller få redusert brukerbetaling.

Helsesektoren er også en sektor det mange jobber deltid. AP mener derfor det er viktig med fortsatt fokus på å utvikle en heltidskultur, gi alle som i dag jobber ufrivillig deltid tilbud om hel stilling. Dette er et arbeid som allerede er igangsatt.

Når det gjelder bemanning, må det aktivt vurderes hvordan organisering, oppgavedeling og turnus kan bidra til å sikre tilstrekkelig bemanning.

Dersom det i denne sammenheng skulle være behov for ytterligere ressurser enn det som allerede er avsatt til dette arbeidet, bes kommunedirektøren komme tilbake med egen sak om dette.

Natur og miljø

Om det er fraværet av saker knyttet til miljø som har inspirert opposisjonen vites ikke. Men alle de budsjetter extraavisen har sett fra opposisjonen, har mye om miljø i sine forslag. Arbeiderpartiet danner intet unntak i så henseende.

Arbeiderpartiet ber kommunidirektøren om å utrede muligheten for utvidet bruk av det som heter «oppsøkende miljøtjenester». Det er ikke holdbart slik det er i dag, hvor søppelrydding ved Nitelva og fjerning av uønskede arter utføres på dugnad.

En viktig del av det å få barn til å bli mer opptatt av natur og miljø, er uteskole og skolehage. Samtidig er det å få inn mer praktisk undervisning i skolen viktig for å motvirke frafall. Partiet har derfor satt av budsjettmidler for å stimulere skolene til mer praktisk undervisning i form av uteskole og skolehage. Kommunedirektøren bes fremme en sak om organisering og finansiering av dette.

APs forslag til budsjett, kommer opp til behandling i kommunestyret førstkommende mandag. Frem til da, kan du lese hele budsjettet her.