Arbeidsliv

Vil ha nye ordninger for arbeidsinkludering

Ansettelser i kommunal sektor skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, det vil si at den som er best kvalifisert for stillingen skal ansettes. Dette sikrer likebehandling, saklighet og rettferdighet i offentlige ansettelsesprosesser. Men det ofte slik at høye formelle kvalifikasjonskrav kan gi noen ekstra utfordringer når en kommune ønsker å gå foran som inkluderende arbeidsgivere som vil gi muligheter til personer som står utenfor arbeidslivet.

Det er mange som står utenfor de etter endt trt ordinære arbeidsmarkedet. Utenforskap er en økende samfunnsutfordring, og særlig ser vi en stadig større andel unge som faller ut av utdanning og arbeidsliv tidlig, og dermed får store problemer med å komme inn i jobb. Å sikre at unge og andre med «hull i cv» gis muligheter i arbeidslivet har store samfunnsøkonomiske gevinster og ikke minst viktig for de unge selv.

En gruppe som har særlige utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, er gruppen med ulike funksjonshemminger. Denne gruppen kan møte mange ekstra utfordringer og barrierer når de søker arbeid. Forskning viser at for eksempel rullestolbrukere må søke dobbelt så mange jobber enn andre før de kommer på intervju selv om kvalifikasjoner er like.

Nettopp for å hjelpe grupper som møter barrierer når det gjelder det å komme i arbeid, er det nå lansert en rekke tiltak som gir nye muligheter for arbeidsinkludering i kommunesektoren. Dette er tiltak som tidligere har vært forbeholdt statlig sektor, og er tiltak som i større grad gir anledning til å åpne opp for ansettelse av unge eller andre med «hull i cv» og/eller andre med ulike funksjonsnedsettelser.

Nittedal i front

Disse tiltakene er blant annet mulighet for midlertidig ansettelse i traineeordning i inntil to år, mulighet til fast ansettelse uten utlysing etter endt trainee-program samt mulighet til å ansette midlertidig med lønnstilskudd i to år uten utlysing for samme gruppe som nevnt over.

Arbeiderpartiet har nå levert inn en interpellasjon til kommunestyret hvor de, tar til ordet for at kommunen skal være i front når det gjelder inkludering og det å gi personer som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, muligheter til å prøve seg i arbeidslivet.

Partiet har derfor i sitt forslag til vedtak i saken bedt om at kommunedirektøren ser på muligheten for å ta i bruk de nye ordningene for arbeidsinkludering ved ansettelser i kommunen.