Transport

Vil rydde opp i varetransporten

Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen nå ut et forslag om å innføre løyvekrav for godstransport for motorvogn eller motorvogn med tilhenger med en tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg.

Forslaget er en oppfølging av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. For å bekjempe sosial dumping, samt å fremme arbeidsforhold og like konkurransevilkår i denne bransjen, mener Statens vegvesen at det er nødvendig med løyveplikt for denne næringen.

– Alle som jobber i Norge skal ha trygge arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen ønsker å fremme seriøsitet i transportbransjen, gi likere konkurransevilkår og sørge for at også de som jobber i denne delen av transportsektoren har arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier. Det er dette forslaget med på å bidra til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Transport med varebiler med tillatt totalvekt under 3,5 tonn har i liten grad vært regulert, men i 2022 innførte Norge løyvekrav for internasjonal godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn, i tråd med EUs mobilitetspakke. Nå foreslår Samferdselsdepartementet å innføre tilsvarende regler for nasjonal godstransport med slike varebiler.

Forslaget om løyveplikt gjelder kun de varebilene som driver godstransport mot vederlag som er omfattet. Det vil for eksempel ikke være løyvekrav for rørleggere, snekkerfirma og lignende som driver egentransport av for eksempel utstyr til eget bruk.

To forslag

Det er utarbeidet to forslag som sendes på høring 31. mai, med høringsfrist 1. september.

Hovedforslaget innebærer å senke vektgrensen for når løyveplikt for nasjonal godstransport inntrer, og utstede godstransportløyve (felleskapsløyve) til de berørte virksomhetene.

Det andre forslaget innebærer å innføre en egen nasjonal løyvetype, «varebilløyve».

Ettersom dette er en uregulert næring i dag, foreslår Statens vegvesen at kravene skal inntre ett år etter at forskriften trer i kraft. Ved å lage et nasjonalt løyve som ikke er omfattet av EU-krav står en friere til innholdet i kravene. Statens vegvesen mener likevel det er fornuftig å gjøre flere av EU-kravene gjeldende for det nasjonale løyvet. Det er derfor ikke veldig store forskjeller mellom forslagene, men det nasjonale løyvet vil ha et lavere fagkompetansekrav for ansvarlig transportleder i virksomheten.

– Rapporter fra blant annet Arbeidslivskriminalitetssenteret (A-krim) viser at varebilnæringen har betydelige utfordringer med useriøsitet, kriminalitet og dårlige arbeidsvilkår. De foreslåtte løyvekravene skal sørge for at vi får en ryddigere næring, sier Stine Yttervoll Lepsøy i Statens vegvesen.

Det er beregnet at det er omlag 23 000 varebiler som driver med nasjonal godstransport i Norge, og som må tilfredsstille de nye løyvekravene innen 1.1.2026.

Følg Extraavisen på facebook!