PolitikkUncategorized

Vil stille miljøkrav ved innkjøp

Regjeringen går inn for skjerpede miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Det fremgår av et forslag som nå er sendt på høring, og som kommer til behandling i hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling.

Slik regjeringen ser det, vil mer miljøvennlige innkjøp bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål for ansvarlig forbruk og produksjon. Forslaget om skjerpede miljøkrav i regelverket er i tråd med kommunens klima og energiplan fra 2019.

Klimaregnskapet for Nittedal kommune fra 2015 viser at kjøp av varer og tjenester utgjør omtrent 4/5-deler av klimafotavtrykket. Potensialet er stort for forbedringer ved mer klimaansvarlige innkjøp. Ved å stille miljøkrav og etterspørre miljøsertifisering ved innkjøp, har kommunen stor makt til å påvirke markedet i en grønn retning, og sikre at varer og tjenester blir så miljøvennlige som mulig. Forslagene i høringsnotatet følger opp Hurdalsplattformens tiltak om å endre regelverket for offentlige anskaffelser slik at det støtter viktige mål som bærekraft, og at regjeringen vil vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant. For å komme raskt i gang med operative tiltak for å nå målene om økt bærekraft gjennom offentlige innkjøp, fremmer høringsnotatet tre alternative forslag, som alle tar sikte på å oppstille en skjerpet plikt til å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene for Nittedals del vil avhenge av hvordan nye miljøkrav i offentlige anskaffelser utformes, og hvordan oppdragsgiverne følger opp nye miljøkrav i de ulike anskaffelsene. Det er ikke grunnlag for å tallfeste hvilke kostnader økte miljøkrav vil medføre. Det er ikke slik at et miljøvennlig alternativ til en vare eller tjeneste alltid vil være dyrere, det kan også være billigere. I dette må det ses hen til at kostnader for offentlige anskaffelser ikke bare gjelder innkjøpspris, men kostnader gjennom hele produktets eller tjenestens levetid. Skjerpede miljøkrav kan gi samfunnsmessige gevinster gjennom å redusere miljøpåvirkningene eller fremme klimavennlige løsninger. Det at det offentlige etterspør innovative løsninger på miljø kan også gi nytteeffekter både for næringslivet og samfunnet, utover den konkrete anskaffelsen. Oppdragsgiver selv kan også oppnå økonomiske gevinster av å redusere sine utslipp og anskaffe mer miljøvennlige løsninger, for eksempel gjennom lavere livssykluskostnader.

Klimarådgivning i anskaffelser

Viken fylkeskommune, i regi av prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser», har vurdert forslaget om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Det går frem av vurderingen at det er bra med et overordnet ambisiøst og tydelig regelverk for når og hvordan stille miljøkrav i offentlige anskaffelser. Hovedbarrieren for å øke andelen klima- og miljøvennlige anskaffelser oppleves derimot ifølge prosjektet å være mangel på tid i anskaffelsesprosessene, oppdatert kompetanse på klima- og miljøløsninger innen ulike markeder, samt konkrete verktøy for hvordan man best bør ivareta klima- og miljøhensyn. I tillegg er både merkostnader for noen typer klimaløsninger og usikkerhet rundt merkostnader en barriere. I forlengelse av en forskrift- og evt. lovendring mener prosjektet at det derfor må på plass et styrket virkemiddelapparat slik at offentlige oppdragsgivere klarer å ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelser på en god måte. Prosjekt «Klimarådgivning i anskaffelser» vurderer at forslag 3 er det mest hensiktsmessige av de foreslåtte alternativene. Årsaken til dette er at det anses som fornuftig å avgrense reglene til områder med ikke uvesentlig miljøbelastning. Prosjektet tilrår også at forskriften utvides til å inkludere områder hvor det er relevant å fremme klimavennlige løsninger. Det er videre positivt at det åpnes opp for at krav og kriterier kan kombineres. Prosjekt «Klimarådgivning i anskaffelser» tilrår videre styrket virkemiddelbruk gjennom å kopiere rådgivningstjenestemodellen til «Prosjekt klimarådgivning i anskaffelser» og oppretter regionale kompetansesentre innen klima- og miljøvennlige anskaffelser over hele landet som kan bistå kommuner og fylker i konkrete anskaffelsesprosesser. Dette vil bidra til at kommuner og fylker stiller konkrete, ambisiøse og realistiske miljøkrav i anskaffelsene uten at det enkelte innkjøpsmiljø må bygge ekspertkompetanse på området. Det påpekes videre at det er viktig med en styrking av økonomisk støttesystem for å dekke merkostnader ved klima- og miljøvennlige anskaffelser, da det i noen tilfeller vil være merkostnader knyttet til dette sammenlignet med konvensjonelle.

Rådmannen støtter

I sitt saksfremlegg til bygdas politikere, skriver rådmannen at han støtter de vurderinger som er gjort av prosjektet.

Slik han ser det, har erfaring med prosjektet vist at tildelingskriterier/vekting ikke alltid er løsningen for å minimere miljøbelastningen og fremme klimaløsninger. Dersom leverandørmarkedet er modent, er det best å stille klima- og miljøkrav som kravspesifikasjon til ytelsen som anskaffes. I en del tilfeller vil det derimot ikke være mulig, for eksempel fordi leverandørmarkedet er umodent eller kostnadsbildet er usikkert. I slike tilfeller vil vekting kunne være en god løsning. Rådmannen tilrår på denne bakgrunn forslag 3 som innebærer en kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn.

Saken kommer opp til behandling under tirsdagens møte i Hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling.