Politikk

Vil ta i mot 120 flyktninger i år

Kommunedirektøren mener Nittedal kan ta i mot 120 flyktninger i år. Dette er noe lavere enn anmodningen fra IMDI, men basert på historiske data mener hun dette er det Nittedal vil kunne klare å bosette.

Norske kommuner mottar hvert år en anmodning fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om bosetting flytninger. For Nittedals del er kommunen bedt om å bosette 170 flyktninger i 2024. Behovet for bosetting av flyktninger har aldri vært større. Totalt regner IMDI med at det i 2024, på landsbasis, vil være behov for å bosette 37.000 personer. Behovet kan endre seg over tid, og IMDi gjør kommunen oppmerksom på at det kan være behov for å justere kapasiteten i tråd med bosettingsbehovet. Det forventes også en høy tilstrømning av barn og unge uten følge av foreldre. Krigen i Ukraina vil vare, flere vil komme til Norge, og behovet for bosetting fra andre konfliktområder forventes også å være høyt i 2024.

Kommunene har en nøkkelrolle i Norges håndtering av den største masseflukten i vår tid. Bosettingsplassene som blir gjort tilgjengelig i kommunene er avgjørende for Norges evne til å ta imot flyktningene.

Bosetting de siste årene

I 2021 hadde Nittedal kommune en bosettingskvote på 25 flyktninger, og kommunen bosatte 24 flyktninger i løpet av året. I 2022 ble hovedanmodningen om bosetting økt til 26 flyktninger, men på grunn av situasjonen i Ukraina ble denne anmodningen ytterligere utvidet med 114 plasser, som ga en total anmodning på 140 flyktninger. Imidlertid klarte kommunen å bosette 93 flyktninger i løpet av 2022.

I 2023 ble kommunen opprinnelig anmodet om å bosette 170 flyktninger, men i mai mottok vi en tilleggsanmodning om å bosette 30 flyktninger i tillegg, totalt 200 flyktninger.

Nittedal kommune besluttet å bosette de 170 flyktningene som var anmodet, og vedtok ikke tilleggsanmodningen på 30, da det ikke ble ansett som realistisk å klare å bosette 200 flyktninger.

Per. 31.12.2023 har Nittedal kommune bosatt totalt 134 flyktninger, hvorav 119 er i samsvar med anmodningen om å bosette 170 flyktninger, og ytterligere 15 flyktninger har blitt bosatt gjennom familiegjenforening med flyktninger som allerede er bosatt i kommunen.

Tilgang på boliger største hindring

Å finne egnede boliger har vist seg å være den største hindringen når det gjelder å bosette flyktninger i Nittedal. I løpet av 2023 har kommunen klart å bosette 119 flyktninger, noe som er nær fem ganger så mange som den vanlige tildelingen på 25 som kommunen hadde tidligere. Dette har vært mulig grunnet stor velvilje fra private utleiere i Nittedal, som spesielt har ønsket å leie ut til flyktninger fra Ukraina. Flyktningetjenesten har opplevd at det er vanskelig å finne boliger for personer som har kjæledyr. Det har vært utfordrende å bosette planmessig når bortimot alle boliger kommunen bosetter i er privateid.

I 2023 ansatte enhet for voksenopplæring og flyktningtjeneste en bosettingskoordinator for å styrke kommunens arbeid for å effektivt finne egnede boliger for bosetting av flyktninger. Alle boliger som er fremskaffet for bosetting, er fremskaffet i det private boligmarkedet. Utviklingen på det private boligmarkedet viser tydelige tegn til å nærme seg et metningspunkt. Kommunedirektøren uttrykker bekymring for de stadig økende leieprisene, og konstaterer at leiemarkedet blir stadig mer knapt for utsatte grupper.

Gitt utfordringene med å fremskaffe egnede boliger, er det å oppfylle kravet om å bosette 170 flyktninger i 2024 en svært utfordrende oppgave.

Det er av stor betydning at det legges en realistisk plan som tar hensyn til tilgjengeligheten av boliger og samtidig ivaretar behovene til dem som skal bosettes.