Politikk

Enighet rundt administrasjonsutvalget

Frykten for redusert satsing på administrasjonsutvalgets betydning er nå ryddet av veien. Høyre/Frp-styret har blitt enige med opposisjonen om fortsatt bred representasjon i utvalget.

Da det nye Høyre/Frp-styret og dets samarbeidspartnere la frem sin samarbeidsavtale, var en av flere kontroversielle ting forslaget om å redusere den politiske deltakelsen i administrasjonsutvalget – et forslag som ikke ble godt mottatt verken av opposisjonen eller de ansattes organisasjoner.

Forslaget gikk ut på å gå bort fra dagens ordning hvor alle partier som er representert i kommunestyret også er representert i administrasjonsutvalget, og erstatte det med at syv partier blir representert i utvalget. I praksis ville forslaget innebære at bare tre av de seks partiene som utgjør opposisjonen ville fått plass i utvalget – gitt at de fire som utgjør det styrende flertallet ville tatt «sine» plasser.
Forslaget ble av opposisjonen møtt med vantro og forbauselse. Man skjønte rett og slett ikke hvorfor flertallet ville forandre forandre på en ordning som har fungert så bra. Det ble tolket som et forsøk på å redusere det viktige trepartsamarbeidet.

Administrasjonsutvalget er et forum der politikk møter de ansatte, og ses på av begge parter som ett nyttig forum for utveksling av synspukter og informasjon. Det er rett og slett et forum der de ansatte kan informere om, slik de ser det, virkningen av politiske vedtak. At det også er et viktig sted for påvirkning hører også med.

Heller ikke blant de ansattes tillitsvalgte vakte forslaget begreistring. Her gjorde de felles sak med opposisjonen, og gikk for å beholde gjeldende ordning for representasjon i utvalget.

Flertallet snur

I forkant av mandagens konstituerende møte i kommunestyret, har kommunestyrepartiene avholdt en rekke møter. Disse møtene har primært hatt som funksjon å avklare mulighetene for en smidigere gjennomføring av valg til formannskap og hovedutvalg. Men i den forbindelse har jo også spørsmålet om størrelsen på administrasjonsutvalget kommet opp.

Det ble da fort klart at dette forslaget ikke var av de flertallet ville bruke sin makt på å tvinge gjennom. Her var Høyre/Frp villige til å høre på motparten. Dette var ikke en sak de ville legge seg ut med verken opposisjon eller fagforeningene på.

Disse får plass i utvalget

Rune Winum (H)
Inge Solli (V)
Helge Fossum (FrP)
Øyvind Nerheim (KrF)
Hanne Børrestuen (AP)
Line Kjos (INP)
Ida Cathrine Grøvan Ruud (SV)
Vidar Myhre (MDG)
Ida Eliseussen (Sp)
Atle Skift (Rødt)

I tillegg til disse velges det tre representanter for de ansatte.

Les også

Frykter for trepartsamarbeidet