Nyheter

Har ikke utført lovpålagt tilsyn

Nittedal er en av flere kommuner på Romerike som ikke har gjennomført tilsyn av i hvilken grad barnehagene i kommunen følger opp arbeidet med det psykososiale miljøet. Dette til tross for lovkrav om slikt tilsyn.

Mobbing og utfrysing er dessverre ikke noe som bare forekommer på skoler eller i arbeidslivet. Omfattende forskning på feltet, viser at dette er noe som starter allerede tidlig i barnehagen. Som regjeringen skrev i proposisjon 96L, så indikerer forskning på feltet at mellom åtte og tolv prosent av norske barnehagebarn mobbing i form av erting, plaging eller gjentatt utestenging fra lek. Enkelte opplever også mobbing av personalet i barnehagen.

For å motvirke dette, vedtok regjeringen med virkning fra 1. januar 2021 en endring av barnehageloven. Endringen skjedde i form av et tillegg til barnehageloven. Loven fikk et eget kapittel, kapittel 8, om det psykososiale barnehagemiljøet. Her heter det, paragraf 41: » Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser«.

Lovens krav

I lovens paragraf 42 fremgår det at dersom man får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken. Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå hvilke problemer tiltakene skal løse, hvilke tiltak barnehagen har planlagt, når disse skal gjennomføres, hvem som skal som skal gjennomføre tiltakene og når tiltakene skal evalueres.

Barnehagen skal med andre ord ha klare retningslinjer for hvordan de håndterer saker knyttet til det psykososiale miljøet, retningslinjer som alle de ansatte skal kjenne godt til. Barnehagen må også kunne dokumentere at de oppfyller lovens krav på dette området.

Tilsyn

Det er den enkelte kommune som har ansvaret for å påse at barnehagene i kommunen oppfyller lovens krav – er det som heter tilsynsmyndighet. Dermed skal de også føre tilsyn med den enkelte barnehages psykososiale miljø, herunder at den enkelte barnehage har utarbeidet retningslinjer for å sitt arbeid med dette.

Det er i tilsynet med barnehagenes psykososiale miljø Nittedal ikke imponerer akkurat. Nå er ikke dette spesielt for Nittedal.

Romerikes Blad hadde nylig en større artikkel hvor de kartla hvordan det står til med tilsynet på Romerike på dette feltet. Her kom det frem at bare fire av kommunene på Romerike hadde utført tilsyn på dette området. Av de åtte kommunene som ikke har gjennomført tilsyn, er altså Nittedal en av disse åtte,

Til avisen sier rådgiver Merethe Mikalsen i Nittedal kommune at det er riktig at det ikke er gjennomført tilsyn i Nittedal på dette området etter at den nye loven ble innført.

– Vi har gjennomført kartlegging som er fulgt opp ned veiledning på bakgrunn av resultatene fra kartleggingen, sier hun til avisen.

Følg extraavisen på facebook!