Politikk

Høyre med godt besøkt møte

Ute skinte sola og det var varmt, men det var forhindret ikke folk fra å komme på Høyres åpne møte på rådhuset.

Været innbød ikke akkurat til å sitte inne på politiske møter da Høyre på torsdag inviterte til ett nytt åpent møte . Denne gang hadde de tatt høyde for publikumsinteressen, og sikret seg kommunestyresalen.

Temaet for dette andre av Høyres åpne møter var folkehelse, oppvekst og eldreomsorgen i Nittedal. Temaet var valgt med utgangspunkt det «folkehelsebrølet» Høyres ordførerkandidat Rune Winum lanserte tidligere i våres

Folkehelse er et vidt tema, og det var også stor spennvidde når det gjaldt talere. Her var det stor spredning, fra Milli Lilleeng fra Døli Venner til Høyres egen Hege Skonnord – for denne anledning representerte hun Private Barnehagers Landsforening (PBL).

Løfte frem problemene

For en som kommer utenfra, fortonte nok dette møtet litt som en oppramsing av hva som «må tas tak i», som en fra Høyre sa. Her ble det løftet frem hva som er problemene, men lite om løsningene.

Flere av de inviterte talerne pekte på at selv om mye er bra innen helse- og oppvekstsektoren i Nittedal, er det også et stort rom for forbedringer. Som det ble sagt fra flere, og som tydeligvis er en av Høyres kampsaker foran valget, her må kommunen og de private samarbeide.

Høyres egen Hege Skonnord, for anledning her som representant for de private barnehagene, brukte mye av sin taletid på å trekke frem frem barnehageforliket som et eksempel på ett vellykket offentlig-privat samarbeid. Det var som kjent dette forliket som i sin slapp de kommersielle barnehagene inn i varmen, og dermed sørget for full barnehagedekning. PBL-representanten fremhevet at det er de private barnehagene som står for det nyskapende innen sektoren. Ifølge Skonnord er de private med på å heve kvaliteten på barnehagene gjennom en sunn konkurranse om barna.

Foto: Anne Hilde Rækstad

Tilhørerne fikk også en liten inføring i hvordan inntektssystemet til barnehagene fungerer. I noe som tydeligvis var myntet som et svar til Rødt og deres leserinnlegg, gjorde Skonnord det klart at de fleste av bygdas private barnehager ikke er god butikk slik Rødt påsto – men tvert i mot går med solide underskudd.

Tidlig innsats

Skolen fikk også sin tilmålte tid.

Kamilla Rogne Christensen fått, som er foresatt til barn i skolen i Nittedal, åpnet sin bolk med å spørre om hva slags skole vi ønsket i Nittedal. Deretter fulgte hun opp sitt spørsmål med å spørre om vi har en skole for alle her i kommune.

Hun mente at Nittedal har havnet bakpå både når det gjelder barn med spesielle behov og og tidlig innsats i skolen for denne gruppen. . Rogne Christensen ville at hver skole skulle ha et ressursteam med særlig fokus på tidlig innsats for nettopp barn med spesielle behov.

En annen av talere, Steffen Gunnerud fra Frisklivssentralen i Nordre Aker bydel i Oslo, touchet også innom temaet.

Han brukte sin tilmålte tid på å snakke om barn og unges psykiske helse. Gunnerud ga salen en kjapp innføring i hvordan det står til i dag, med vekt på at psykisk «uhelse» er et økende problem blant barn og unge.

Steffen Gunnerud fremhevet viktigheten av å være fysisk aktiv for å motvirke rus.

«Vi har løsningen»

Om de andre talerne ikke hadde løsningen, hadde de to representantene fra eierne av Glittre en løsning på mye innen eldreomsorgen.

Her fikk vi også kveldens største frieri. De to utsendte fra Norlandia Care – eierne av Glittre -Nina Høisæter og Terje Sandaa, brukte sin taletid til et skikkelig frieri til forsamlingen. Det var ikke måte på hvor bra det ville bli dersom Glittre fikk bli en helsepark – og kommunen ble med på ideen. Denne ideen vil riktignok kreve en omregulering av Glittre fra det det i dag er regulert til, sykehus, til mer uspesifikke helseformål. Til gjengjeld får da Nittedal en helseinstitusjon som vil være fiks ferdig til bruk lenge før politikerne får vedtatt å bygge ett helsehus.

Foto: Anne Hilde Rækstad

De to eier-representantene gjorde et poeng av at bygget allerede har en rekke fasiliteter som vil være viktige i et helsehus. Her er det fiks ferdig gymsal. Et basseng som er innstilt på 28 grader. Det er vektrom som kan brukes til opptrening.

Så må man heller ikke glemme naturen rundt bygget. Her er det allerede en «sansehage», og mange kilometer med turterreng.

De to tok også for seg noen av de invendingene som brukes mot å ta Glittre i bruk. Den vanligste er at stedet ligger avsides til, at det er vanskelig å komme dit.

De to fra Norlandia var naturlig nok ikke enige i dette. Det ble blant annet henvist til samtaler med Ruter, hvor signalene er at blir det aktivitet i bygget igjen, vil de kjøre buss opp dit igjen.

Tanken om å ta i bruk Glittre til å avlaste innen særlig eldreomsorgen ble i liten grad berørt av de øvrige talerne.

Lengst i sin støtte gikk Milli Lilleeng fra Dølis venner. Mens andre representanter fra pensjonistforeninger var skeptisk til ideen om å ta i bruk Glittre, var Milli Lileeng entusiastisk.

Så får man se hva bygdas politikere til slutt bestemmer.