Politikk

MDG med natur, klima og kultur i fokus

Om budsjettforslaget fra de blå flertallspartiene fulgte vante spor fra den kanten, så er det i enda større grad hva som kan sies om miljøpartiet MDGs budsjettforslag.
Men partiet har ikke murt seg inne i en miljøfesting. Her finnes også viktige satsingsområder innen eldreomsorg, lærernes situasjon, barns behov, fjerning av ventelister på kulturskolen og bedre tilgang på bibliotektsressurser – og selvsagt noen for partiet svært viktige handlingspunkter innen natur og klima.

Mål blir ikke fulgt opp

Slik MDG ser det, følger ikke kommunedirektørens forslag til budsjett opp flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Ser man hen til FNs bærekraftsmål, så er det fire pilarer som alt annet hviler på; livet i vann, livet på land, rent vann og gode sanitærforhold samt stoppe klimaendringene. Det av kommunedirektøren fremlagte handlingsplan og budsjett synliggjør etter MDGs mening ikke hvordan nå disse målene.

Foto: Pixabay

I budsjettforslaget skriver partiet at kommunene vanligvis har en «naturmangfoldsplan». Denne planen viser viser hvordan målene til kommunen skal nås. Naturmålene i samfunnsplan og

FNs bærekraftsmål må bli mer enn ønsker og drømmer. Kommunen må ha en plan for å nå dem.

En kommunedelplan for naturmangfold er et godt verktøy for å få oversikt over naturmangfoldet i kommunen og prioritere arealbruk og tiltak. MDG fremmer derfor som verbalforslag at Nittedal skal søke om støtte fra Miljødirektoratet til å utarbeide en slik plan.

Naturrestaurering

Andre større satsinger i partiets budsjett er en pott til naturrestaurering. Flere frivillige lag og organisasjoner har startet ulike prosjekter innen dette feltet, og MDG ser det som viktig å følge opp disse prosjektene.

MDG savner å se at satsing på solceller og bergvarme gjenspeiler seg i budsjettet. Etter partiets syn er dette en investering som på litt sikt gir inntekter – i motsetning til mange andre investeringer, som gir renter, avdrag og vedlikeholdskostnader. For å sikre naturvennlig og klimavennlig energi, har partiet i sitt budsjettforslag lagt inn midler til både bygging av solceller på kommunale tak og til en klimarådgiver.

Helse og omsorg

Foto: Pixabay

Det er viktig for MDG å satse på et aldersvennlig samfunn. Et aldersvennlig samfunn er et samfunn der de eldre kan føle trygghet. En viktig del av denne tryggheten, er tilgangen til trygghetsalarmer. Men å betale 500 kroner i måneden for en slik alarm kan for mange være en dyrekjøpt trygghet. MDG mener derfor at de med inntekt inntil 2,5g skal slippe unna med minstesats. MDG vil også sette av midler til gratis trening for eldre.

Skole og utdanning

I budsjettet for 2023, bevilget det daværende budsjettflertallet (AP/SV/MDG/SP og Rødt) økte midler til skolebøker i forrig. Men fremdeles meldes det om at elevene ikke har tilstrekkelig med fysiske bøker og blir henvist til elektroniske avtaler. Dette gjør at de unge blir sittende på mobil og nettbrett, med forstyrrelser av spill og sosiale medier. Resultatene ser man blant annet i form av uro og i Pisa-undersøkelsene. MDG bevilger derfor ytterligere en million til innkjøp av læremidler i 2024.

Flere barnehager og skoler trenger mer spennende utearealer. Dette øker trivsel og kan minske uønsket adferd, dersom barna har mye annet spennende å gjøre og trives.

Kultur og idrett

Ill.foto: Pixabay

MDG anerkjenner viktigheten av både kultur og idrett. Det å kunne være med i kultur og idrett er svært viktig for mange barn. Lavterskeltilbud til barn og unge er viktig for dem som ønsker og trenger å være med på organiserte tilbud nettopp skal kunne være det, og ikke være hjemme og føle ensomhet eller oppleve at den hobbyen de har lyst til å ha ikke er oppnåelig fordi kommunen har venteliste.

Oppvekstprofilene viser at det er rom for å forbedre hvordan barn og unge ser på tilbudet i kommunen sin og hvor stolte de er av den.

MDG mener derfor det er viktig å sikre at alle barn som har lyst til å spille et instrument skal få lov til det. Da må man øke rammene til kulturskolen og korps. Nå er det venteliste på piano, gitar, sang,

visuell kunst og trommer. MDG bevilger derfor ekstra lærerressurser, samt midler til Kulturfaktorfestival, i vårt grønne budsjett. Idretten har denne gangen fått et stort løft i kommunedirektørens budsjett. Vi ser på godt idrettstilbud som svært viktig. Derimot ønsker vi ikke å bygge asfalterte veier i marka og umiddelbart fase ut gummigranulat.

Budsjettforslaget kan se i sin helhet her.

Les mer

Flertallspartienes forslag kan du lese her.