Politikk

Nå blir skoleveien tryggere

Sagerudveien er en mye brukt skolevei til og fra Rotnes skole. Når den nå skal få fortau, får barna en mye tryggere skolevei.

Sagerudveien er en viktig samlevei for myke trafikanter og skolebarn til og fra Rotnes skole og Stasjonsveien. Den mangler løsning for myke trafikanter, med unntak av en kort strekning lengst øst. Tiltaket har første prioritet for Investeringstiltak langs kommunale veier i kommunens trafikksikkerhetsplan. Fortauet skal bygges på Sagerudveiens nordside fra der dagens korte fortau slutter i øst, til kryss mellom Branngata og Myrveien i vest. Strekningen er cirka 450 meter. Fortau langs Sagerudveien har vært høyt prioritert på kommunens trafikksikkerhetsplan, og er etter kommunedirektørens oppfatning et trafikksikkerhetstiltak av stor samfunnsnytte som er viktig å få på plass.

Har vært etterlyst

Fra flere hold har det vært etterlyst trafikksikring av Sagerudveien. Særlig fra foreldrehold har det vært påpekt at Sagerudveien er utsatt for stor trafikk, særlig i tidsrommet rundt skolestart morgen. Også billister har meldt inn at de er har vært livredde når de har kjørt på veien, livredde for å kjøre på skolebarn.

Fortau har vært planlagt lenge, og lå inne i vedtatt kommunebudsjett for 2021, riktignok kun med formuleringen at regulering var foretatt. Det ble fra administrasjonen senere meldt at det var planlegging og utlysing av anbudet som stod igjen.

Men nå er alt på plass, alle grunnerverv er på plass. Nå skal det bare være for kommunestyret å vedta å sette anleggsarbeidet i gang.

Saken kommer opp til behandling i kommunestyret førstkommende mandag. Dersom kommunestyret slutter seg til forslaget slik det foreligger, ventes tiltaket ferdigstilt innen utgangen av 2023.

Følg extraavisen på facebook!