Politikk

Så blir ikke kommunen aksjespekulant likevel

Kommunedirektørens mulige drøm om aksjespekulasjon i attføringsbedriften Norasonde er nå torpedert. Det eksisterer ingen forkjøpsrett til aksjer som er til salgs, og dermed faller grunnlaget for å gjøre aksjekupp bort.

Som våre lesere husker, så gikk formannskapet for snart en måned siden, inn for at Nittedal skulle kjøpe seg opp i arbeidsmarkedsbedriften Norasonde.
Norasonde er en ideell sosial entreprenør med over 60 års erfaring. Bedriften jobber med å fremme arbeidsinkludering, utdanning og et bærekraftig samfunn. De tilbyr tjenester til privat og offentlig sektor, blant annet gjennom arbeidsrettede tiltak, utdanning, språkopplæring og HR-tjenester. Bedriften jobber på oppdrag fra NAV, kommuner og næringslivet.

Bedriften eies av en rekke kommuner på Romerike. Akerhus fylkeskommune er også inne på eiersiden, noe også Nittedal er.

Aurskog-Høland selger seg ut

En av eierne, Aurskog-Høland, annonserte nylig at de ville selge seg ut av bedriften. Aurskog-Høland kommune eide 5,25 prosent av aksjene i selskapet. Disse aksjene ble den 19.9. solgt til Lillestrøm kommune for pålydende kr. 165 700. Denne aksjeposten vil også Nittedal kommune ha tak i.

I forbindelse med dette salget, sendte Norasonde ut en forespørsel til de andre eierkommunene om det var interesse blant de andre eierne om å kjøpe Aurskog-Hølands aksjepost. Dette ut i fra at selskapet tolket aksjeloven slik at selskapets øvrige aksjonærer har forkjøpsrett når en aksje skifter eier.

Så hvorfor slik interesse?

Foto: Norasonde

Grunnen til interessen for å kjøpe aksjeposten, ligger i at selskapets heleide datterselskap, Norasonde Eiendom AS, eier Kirkegata 3 i Lillestrøm. Dette er er en attraktiv og sentralt beliggende eiendom i Lillestrøm. I balanseregnskapet (2022) er bokført verdi på eiendommen kr. 105 030 376. Reell verdi er trolig høyere. Riktignok er næringseiendomsmarkedet i dag utfordrende, men det er ikke utenkelig at Kirkegata 3 kan komme til å stige såpass i verdi at en aksjemajoritet i fremtiden vil se på mulighetene for å realisere eiendomsverdiene i selskapet. En slik realisering vil da kunne skje i form av salg av eiendommen. Et slikt salg vil da generere et ekstraordinært overskudd som vil, dersom man opphever det vedtektsfestede forbudet mot utbytte, kunne gi utbytte til aksjonærene.

Spekulantdrømmen torpederes

Nå viser det seg at kommunedirektøren får sin drøm om småskala spekulasjon i Norasonde-aksjen solid torpedert. Ikke av bygdas politikere, et flertall i formannskapet sa ja til at kommunen kunne utøve sin forkjøpsrett.

Neida, det er Norasonde selv som torpederer dette. Det viser seg at forespørselen om noen ville utøve sin forkjøpsrett bygget på en feiltolkning av aksjeloven.

I en mail til aksjonærene, skriver selskapet at melding de ga om forkjøpsrett dessverre bygget på en misforståelse av aksjelovens regler, og at aksjeeierne ikke har forkjøpsrett likevel. I eposten står det:

«Norasondegruppen AS stiftet i 1960. Selskapet var derfor stiftet på det tidspunktet ny aksjelov trådte i kraft i 1997. Selskapet er derfor omfattet av aksjeloven § 21-2 nr. 25, som bestemmer at den nye aksjelovens regler om forkjøpsrett bare kommer til anvendelse på selskaper som allerede var stiftet på tidspunktet for lovens ikrafttredelse dersom det er fastsatt bestemmelse om forkjøpsrett i selskapets vedtekter. Noen slik bestemmelse har vi imidlertid ikke i våre vedtekter Derfor gjelder ikke aksjeloven § 4-15 om forkjøpsrett eller § 4-19 flg. om forkjøpsrettens innhold for vårt selskap. Aksjenes omsettelighet er kun begrenset ved at overdragelser kreve samtykke av selskapets generalforsamling».

Markedspris

Som kommunedirektøren fastslår i sitt saksfremlegg til formannskapet, så er det ikke noe rettsgrunnlag for forkjøpsrett. Følgelig vil ikke Nittedal kommune motta aksjer fra aksjesalget til Aurskog-Høland likevel. Skal Nittedal kjøpe seg opp i selskapet, vil man måtte by på aksjeposten, altså være en del av en mulig budkrig. Grunnlaget for den mulige spekulasjonen fra kommunens side faller dermed bort, all den tid vedtaket i formannskapet bygget på at man kunne erverve aksjeposten på forkjøpsrett. Dette da bruk av forkjøpsrett vil gi en langt rimeligere pris enn dersom det eventuelt blir en budkrig om aksjene.

Så snipp, snapp snute, så var spekulantdrømmen ute.

Les også

Kommunen kjøper opp bedrift de vil ut av

Vil kjøpe seg opp i arbeidsmarkedsbedrift