Nyheter

Stortinget vil ikke granske Fosen-saken

Naturvernforbundet gikk tidligere i dag ut og krevde at Stortinget gransker Statens håndtering av Fosen-saken. Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet i dag saken, og er ikke enig i at saken bør granskes.

Bakgrunnen for at saken havnet på komiteens bord, er et forslag fra SV-representantene Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Kirsti Bergstø om at Stortinget nedsetter et utvalget for å foreta en uavhengig granskning av Fosen-saken.

Fosen-saken dreier seg om vindkraftutbyggingFosen i Trøndelag og står mellom mellom på den ene side reindriftssamene i Fosen reinbeitedistrikt og på den andre side den norske staten ved Energidepartementet og utbyggerne i Fosen Vind og operatørene Statkraft og Aneo. Reineierne på Fosen er sørsamer. Stridens kjerne er de to vindkraftverkene Storheia og Roan, hovedsakelig i Åfjord kommune, som til sammen har 151 vindturbiner.

Høyesterett fastslo i 2021 at reindriftssamenes rettigheter etter Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter var brutt og at Energidepartementets konsesjon for utbygging var ugyldig. 500 dager etter høyesterettsdommen, fra 23. februar til 3. mars 2023, pågikk en sivil ulydighetsaksjon i Oslo som medførte at regjeringen Støre ba om unnskyldning overfor reindriftssamene på Fosen for at deres menneskerettigheter var brutt.

Striden ble til slutt, etter mekling, løst i minnelighet.

Unnskyldning ikke nok

Det striden nå står om, er etterspillet etter at saken er avsluttet.
Flere av støttespillerne til Fosen-aktivistene mener at en unnskyldning ikke er nok. Etter deres mening er statens håndtering av konflikten så pass graverende at den bør granskes av en uavhengig utvalg.

Stortingsrepresentantene Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Kirsti Bergstø leverte tidligere i vår en såkalt representantforslag der de ber om at Stortinget nedsetter et eget utvalg som skal foreta en uavhengig granskning av Fosen-saken.

Tidligere i dag gikk Naturvernforbundet ut med krav om det samme,

Tirsdag kom saken opp til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Der kom det frem at komiteen ser at saken kan svekke tilliten til staten. Den stiller også spørsmål ved om de rettslige prosessene i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til partene, når det er et så langt tidsrom mellom konsesjonstidspunkt og en høyesterettsdom og hvor en anførsel om ugyldighet fører fram. Komiteen mener det i lys av Fosen-saken er grunn til å stille en klar forventning om at forvaltningen gjør grundige vurderinger av dette.

Uheldig at aktiviteten fortsatte

Komiteens medlemmer fra AP, Høyre, SP og Frp, har forståelse for at vedtak i forvaltningen må fattes ut fra best tilgjengelig kunnskap til enhver tid.

Komitemedlemmene fra SV, Rødt, Venstre og MDG viser til at staten visste om de pågående rettsprosessene, men likevel fortsatte aktiviteten – også etter at Høyesterett konkluderte med at tillatelsene til å drive vindkraft var ugyldige. Disse medlemmer vil uttrykke at dette er uheldig, særlig overfor en del av befolkningen som historisk har opplevd, som påvist av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, stort overtramp fra statens side.

Under komiteens diskusjoner, ble det fra SV, Rødt, Venstre og MDG pekt på det oppsiktsvekkende at de først var da det ble gjennomført store demonstrasjoner og aksjoner som satte urfolks rettigheter på agendaen, at energiministeren satte i gang prosessen med mekling mellom partene.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, SP, SV, Rødt, Venstre og MDG, vil understreke at utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om vindkraftens negative påvirkning på reindrift og hvordan dette kan utgjøre en trussel for sør-samisk kulturutøvelse, i seg selv er alvorlig. At forvaltningen følger opp behovet for økt kunnskap og kompetanse på en tilfredsstillende måte framstår som svært avgjørende for å hindre at en ny Fosen-sak oppstår.

Komiteen merker seg også at energiministeren tilrår at forslaget fra de to representantene ikke vedtas. Dette begrunnes blant annet med at saken nå er løst. Det ble også understreket at regjeringen har et stort ansvar for å sikre at erfaringene fra Fosen-saken medfører reell endring for å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.

Forventer redegjørelse

Komiteens medlemmer fra SV, Rødt, Venstre og MDG sa at de forventer at regjeringen nå tar lærdom av Fosen-saken, og kommer med en grundig redegjørelse for sitt arbeid og fremdriften i løpet av høsten 2024. Disse medlemmer vil vurdere spørsmålet om uavhengig granskning på nytt i etterkant av regjeringens redegjørelse og understreker at en manglende oppfølging av saken kan svekke tilliten til staten ytterligere. Disse medlemmer vil også vurdere behovet for en videre oppfølging av saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen etter redegjørelsen.

Til slutt samlet komiteen seg om en tilråding til Stortinget om følgende vedtak:
«Stortinget ber regjeringen ta lærdom av Fosen-saken. Bedre kunnskap om vindkrafta sin påvirkning på reindrift, styrket kompetanse om ivaretakelse av reindrifta som samisk kulturbærer i kommunal, regional og statlig forvaltning og mulige tiltak som tilrettelegger for raskere avklaring av rettslig prøving av gyldighetsspørsmål, bør vektlegges. Regjeringen bes redegjøre for Stortinget om fremdrift i arbeidet på egnet vis i løpet av høsten 2024».