Politikk

Vegvesenet vil ikke prioritere riksvei 4

Tegnene blir tydeligere og tydeligere for alle som vil se dem, Det vil i overskuelig fremtid ikke skje noe som helst med den delen av rv4 som går gjennom bygda vår. Det er rett og slett ikke politisk vilje til å bruke til å bruke milliarder på dette prosjektet.

Statens vegvesen la i dag frem sin liste over vegprosjekter de vil prioritere. Denne listen må være deprimerende lesning for alle som vil gjøre noe med dagens trasé for rv4. Riksveien gjennom ved Nittedal er ikke ett av de prosjektene veimyndighetene vil satse på.

Planene om å få gjort noe med rv4 gjennom Nittedal begynner snart å få antikvarisk verdi. Men de skjøt ny fart da man i sin tid lanserte planene om sentrumsutbyggingen nede på Mo.

En viktig del av disse sentrumsplanene var omlegging av riksveien i en østlig sløyfe mellom Kjul og Mo.

Dersom man fikk lagt riksveien i en sløyfe på denne strekningen, ville man kunne oppnå flere ting samtidig. Man ville få muligheten til å bedre fremkommeligheten, noe ikke minst kollektivtrafikken ville kunne nyte godt av. Men kanskje like viktig, ihvertfall for de som ivret for å lage et sentrum nede på Mo, var at man ville få frigjort et stort areal.

Det området som da ble frigjort, kunne ville sentrumstilhengerne bruke til å bygge boliger og næringsarealer.

Skjær i sjøen

Om prosjektet så ut som et kolumbiegg ved første øyekast, dukket det snart opp skjær i sjøen.

Det kanskje største skjæret var kostnadene.

Å flytte riksveien noen hundre meter ned mot, og delvis på andre siden av, elva er ikke billig. Et relativt edruelig kostnadsoverslag tilsier en prislapp på 1,4 milliarder kroner. Det er mye for å flytte en veistump.

Det andre skjæret er finansieringen av denne veiflyttingen. Jo, det løste man ved å ty til Oslopakke 3.
Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Inntektene kommer fra en blanding av inntektene fra bomringen rundt Oslo og statlige bevilgninger.

Et annet skjær i sjøen var jordvern.

De siste årene har man fra politiske myndigheter lagt stadig større vekt på jordvern. At det området som blir frigjort til utnyttelse for et planlagt sentrumsområde er den beste matjorda vi har her i Nittedal, er vel ikke akkurat noe godt argument for å bygge den ned.

Finansieringen svikter

Som om det ikke var nok skjær i sjøen, svikter det nå også på finansieringen. Det er rett og slett mindre inntekter fra bomstasjonene. Derav blir det mindre å fordele på de ulike prosjektene.

Foto: Pixabay

Det er her viktig å være klar over at selv om et prosjekt er vedtatt lagt inn i Oslopakke 3, betyr ikke det at det er finansiert. Blant alle de prosjekter som er vedtatt lagt inn i pakka, blir foretatt en siling, eller prioritering om man vil. Her har ikke veisløyfa nådd opp. Den er rett og slett ikke prioritert høyt nok ved en samlet vurdering av de ulike prosjektene. utbyggingsprosjekter

Heller ikke i det som kalles Nasjonal Transportplan (NTP) er veisløyfa blitt prioritert. Riktignok var den i sin tid inne i NTP som et prioritert prosjekt. Men i de siste NTPene er sløyfa fjernet. Ny NTP blir lagt frem neste år. Så får vi se om sløyfa er innen igjen der.

Vegvesenets liste

Vegvesenet har altså nå lagt frem sin liste over de veistrekninger de prioriterer innenfor store, fremtidige utbyggingsprosjekter på riksveinettet.

Ikke overraskende, gitt tidligere signaler, er rv4 gjennom Nittedal ikke på denne lista.

Samtidig som de la frem sin prioriteringsliste over store prosjekter, la Vegvesenet også frem en liste over 200 prosjekter rundt om i Norge – prosjekter som skal stoppe forfallet og gi bedre sikkerhet og fremkommelighet på riksveiene.

Selv om det har vært hevdet at fremkommeligheten på rv4, særlig i rushtida, er dårlig, så er veien heller ikke her prioritert – ihvertfall ikke gjennom Nittedal. Det som av tiltak for rv4 er som en post som heter «samlepott for innfartsparkering, kollektiv- og gang/sykkelveier i Akershus».

Innimellom blir veiprosjekter som har ligget på is lenge nok, rett og slett gravlagt. Oslo har nok av dem, kanskje på tide å gjøre det samme her i Nittedal?